Bokslutskommuniké för perioden 1 september 2017 till 31 december 2018 korrigering

Korrigerad information CA

Femte delårsrapporten i sammandrag, 1 september 2018 till 31 december 2018, koncernbolaget:

– Nettoomsättningen uppgick till 21 140 Tkr.

– Rörelseresultatet EBIT uppgick till 253 Tkr.

– Resultatet efter skatt uppgick till -344 Tkr.

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -261 Tkr.

– Nettoskuldsättningen uppgick till -14 596 Tkr.

– Kassa och bank uppgick till 14 596 Tkr.

– Eget kapital uppgick till 30 662 Tkr.

– Förlust per aktie uppgick till -0,02 kr.

– Toadman lanserar Immortal: Unchained 7 september 2018. Totalt såldes över 74 000 kopior av spelet, både digitalt och i butik fram till den 31 december 2018.

– Toadman skriver två avtal med Leyou gällande fortsättning av projekt Osiris värt $8 miljoner och ett projekt för spelen Sagan om Ringen och Civilization värt $2 miljoner. Vid fullbordande förväntas kontrakten inbringa $10 miljoner i omsättning till Toadman från november 2018 till december 2019.

Sammandrag, koncernen, 1 september 2017 – 31 december 2018:

– Nettoomsättningen uppgick till 73 110 Tkr.

– EBIT före engångskostnader uppgick till 13 961 Tkr.

– EBIT efter engångskostnader uppgick till 5 728 Tkr.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång: 

– Toadman byter lista till Nasdaq First North Stockholm från Nordic Growth Market (NGM).
.

Kommentarer från VD Robin Flodin:

– "Under denna period har Toadman satsat på att bygga upp strukturen i bolaget och mycket tid har gått åt att sätta en grund i de olika projekt vi arbetar med. Dessutom har vi genomgått en större due diligence med stöd av advokatfirman Baker & McKenzie som tillsammans med Eminova hjälpt oss att byta lista till Nasdaq First North. Jag vill passa på att tacka våra rådgivare, NGM och Nasdaq för en smidig process.

Under perioden har vi släppt spelet Immortal: Unchained tillsammans med vår projektfinansiär och ägare av spelet Game Odyssey och vår förläggare Sold Out Sales & Marketing. Från 7 september 2018 till 31 december 2018 har spelet sålt över 74 000 kopior både digitalt och i butik. Jag är stolt över teamet för den produkt vi skapat, men hade självklart hoppats på högre försäljning. Det känns som att spelet hade alla förutsättningar att lyckas, men vi nådde inte riktigt ända fram. Vi har dock lärt oss att leda i spelproduktionen själva, en erfarenhet vi tar med oss till kommande produktioner. 

Vi fortsätter att utveckla spelet och släpper en större uppdatering i slutet av mars i år. Vi hoppas spelet kan kan ta marknadsadelar i Asien och gör en mindre satsning där med hjälp av partners.Spelets mottagande har varit mestadels positivt för spelare med 70% positiva recensioner på Steam, och rating 7.1 till 8.2 av 10 i Metacritic från spelare på de olika spelplattformarna. Speljournalisterna har varit mindre positiva, med 48 till 62 av 100 i Metacritic. Spelet är dock ett svårt spel riktat till hardcore-spelare, vilket också reflekteras i siffrorna.

Toadman har som ambition att bredda sin spelportfölj och har i dagsläget sex spel under produktion. Med den senaste tidens utveckling i spelbranschen har vi blivit mer övertygade om att riskhantering är centralt för spelbolag och vi har som ambition att sprida riskerna istället för att vara beroende av en eller ett fåtal titlar. Det är också anledningen till att vi har flertalet spel som kommer och att vi ser mer intensivt på förvärv. Att vi bytt till Nasdaq First North har också möjliggjort bättre synlighet och möjligheter att arbeta med partners runt om i världen. Vi fortsätter vår resa till att bli ett större och stabilare bolag och min ambition är att vi under 2019 gör fler förvärv och har fler spel i pipeline. Jag ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt händelserikt 2019."

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

Certified Adviser:                    

Eminova Fondkomission AB                                                  

Info@eminova.se

08 – 684 211 00

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 08:00 CET.