BOKSLUTSKOMUNIKÉ – JAN-DEC 2023

Oktober – December 2023 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 473,1 (559,0) Mkr, vilket motsvarar en valutajusterad nedgång på 15,6 procent.
  • EBITDA på 99,4 (177,6) Mkr. Justerad EBITDA uppgick till 98,2 (178,8) Mkr.
  • EBIT på 45,2 (-184,2) Mkr. Justerad EBIT uppgick till 43,9 (130,3) Mkr.
  • Resultat före skatt på 34,2 (-180,9) Mkr.
  • Vinst per aktie på 1,12 (-1,01) kr. Justerat resultat per aktie om 1,11 (1,80) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 100,7 (114,3) Mkr.
  • Kassabehållning var 480,9 utan bankskuld på koncernnivå.
  • Den extra bolagsstämman beslutade om en utdelning på 39,9 Mkr för 2023, motsvarande 0,45 kr per aktie, att delas ut kvartalsvis i två utbetalningar under första halvåret 2024.

Notera: Innova avyttrades i september 2022.

Kommentar från Ji Ham, tillförordnad VD för EG7:

För helåret 2023 levererade EG7 2 045,0 (1 865,9) Mkr i nettoomsättning motsvarande en tillväxt på 9,6 procent och 5,5 procent organisk tillväxt i lokal valuta. Justerad EBITDA uppgick till 542,0 (482,8) Mkr. Vilket motsvarar en marginal på 26,5 procent och en tillväxt på 12,3 procent jämfört med föregående år. Det operativa kassaflödet ökade med 16,9 procent jämfört med föregående år till 437,9 (374,6) Mkr.

I fjärde kvartalet levererade EG7 en nettoomsättning på 473,1 (559,0) Mkr och en justerad EBITDA på 98,2 (178,8) Mkr, vilket motsvarar en marginal på 20,8 procent. My Singing Monsters virala framgång under fjärde kvartalet 2022 resulterade i ett kraftigt förstärkt resultat för den perioden. Nu ett år efter toppen har My Singing Monsters kommit ner på en lägre nivå, och är den främsta anledningen till den ogynnsamma jämförelsen mot föregående år.

2024 förväntas bli ett övergångsår tills det att de nya tillväxtinitiativen börjat att generera intäkter från andra halvåret 2024 och framåt. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats, och baserat på nuvarande trender förväntar vi oss en nettoomsättning på cirka 1,8 Mdkr och en EBITDA marginal på 22–25 procent för helåret 2024.