Delårsrapport för perioden 1 april 2022 till 30 juni 2022

april – juni 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättning uppgick till 462,8 (311,1) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 48,8 procent. Tillväxten var till stor del organisk och uppgick till 40,9 procent i kvartalet och 23,6 procent i lokala valutor.
  • EBITDA uppgick till 88,3 (68,8) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 28,2 procent.
  • Justerad EBITDA uppgick till 84,3 (81,1) Mkr, motsvarade en tillväxt på 3,9 procent och 18,2 procent marginal. Justering av poster av engångskaraktär som påverkade EBITDA under perioden på -4,0 bestod av ej återkommande intäkter.
  • Justerad EBIT uppgick till 32,9 (31.8) Mkr.
  • EBIT på -184,7 (19,5) Mkr, främst påverkad av ej kassa-påverkande engångsposter på 221,6 Mkr relaterat till nedskrivning av immateriella tillgången för det avvecklade Marvel-projektet.
  • Resultatet före skatt uppgick till -195,6 (-8,2) miljoner kronor. Exklusive ej-kassapåverkande engångsposter skulle resultatet före skatt ha uppgått till 22,0 Mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till -14,34 SEK (-0,03). Justerad vinst per aktie på 0,03 kr efter att ej-kassapåverkande engångsposter adderats tillbaka.
  • Kassaflödet från löpande verksamhet på 63,5 (39,4) Mkr, vilket mer korrekt återspeglar koncernens fortsatta och starka lönsamhet exklusive ej-kassapåverkande engångsposter.
  • Fortsatt stark likviditets- och kreditprofil med en nettoskuld på 23,7 (-40,6) Mkr, bestående av 381,3 Mkr i likvida medel och 404,9 Mkr av skulder till kreditinstitut.

Notera: Innova redovisas som avvecklad verksamhet och exkluderas från alla faktiska och jämförbara siffror om inte annat anges.

Kommentar från Ji Ham, tillförordnad VD för EG7:

EG7 levererade ytterligare ett starkt kvartal med tillväxt inom samtliga segment trots den ökande osäkerheten i den globala ekonomin. Under andra kvartalet genererade koncernen en nettoomsättning på 462,8 (311,1) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 48,8 procent och en stark organisk tillväxt på 40,9 procent. Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till 23,6 procent.  Detta representerar vårt tredje kvartal i rad med betydande organisk tillväxt. Vi är mycket glada över att nu konsekvent levererat ett starkt resultat samtidigt som många i branschen visar avtagande eller i vissa fall negativ tillväxt. Justerat EBITDA för perioden uppgick till 84,3 (81,1) Mkr. Koncernbolagen fortsätter konsekvent att producera kassaflöden, och har tillsammans genererat 63,5 (39,4) Mkr i kassaflöde från den löpande verksamheten i kvartalet.

Både game – och servicesegmentet fortsätter att visa stark tillväxt. Servicesegmentet producerade ytterligare ett starkt kvartal med en nettoomsättning på 192,4 (94,7) Mkr, vilket ger en exceptionell organisk tillväxt på 103,2 procent. Gamesegmentet levererade en stabil nettoomsättning på 270,4 (216,4) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 25,0 procent för perioden.

Även om gruppen inte är immun mot en global marknadsnedgång, är vi väl positionerade för att klara eventuell volatilitet bättre än många andra med vår diversifierade portfölj av företag och de betydande återkommande och stabila intäkterna från vår livespelsportfölj.

Nettoomsättningen för juli uppgick till 132,7 Mkr och den förväntade nettoomsättningen för helåret ligger på 1,6–1,7 Mkr med en marginal runt den nya normalnivån.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ji Ham, tillförordnad VD
Tel: +46 70 065 07 53
ji@enadglobal7.com

Fredrik Rüdén, vice VD och CFO
Tel: +46 733 117 262
fredrik.ruden@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny och Elden Ring. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Fireshine Games besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 700 anställda i 16 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Enad Global 7 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 23 augusti 2022 kl. 7:00 CET.