Delårsrapport för perioden 1 april 2023 till 30 juni 2023

april – juni 2023 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 482,9 (462,8) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 4,3 procent.
 • EBITDA på 92,3 (88,3) Mkr.
 • Justerad EBITDA uppgick till 113,3 (84,3) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 34,4 procent och 23,5 procents marginal. Justering för poster av engångskaraktär 21,0 Mkr avser främst nedläggningen av AntiMatter Games i kvartalet, 20,3 Mkr som påverkar EBITDA.
 • EBIT på 25,1 (-184,7) Mkr.
 • Justerad EBIT uppgick till 60,0 (32,9) Mkr.
 • Resultat före skatt på 15,5 (-195,6) Mkr.
 • Vinst per aktie på 0,02 (-14,34) SEK.
 • Justerat resultat per aktie om 0,33 (-0,47) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 53,8 (63,5) Mkr.
 • Kassabehållning var 454,0 utan bankskuld på koncernnivå efter återbetalning under Q1.
 • En process för att stänga AntiMatter Games initierades under kvartalet. Processen är nu avslutad vilket resulterat i en årlig kostnadsbesparing om ungefär 50 Mkr.

Notera: Innova avyttrades i september 2022 och rapporterades som avvecklade verksamheter under Q2 2022.

Kommentar från Ji Ham, tillförordnad VD för EG7:

Vi är glada att kunna presentera ett stabilt resultat för årets andra kvartal med en nettoomsättning på 482,9 (462,8) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 4,3 procent jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITDA uppgick till 113,3 (84,3) Mkr, vilket ger en tillväxt på 34,4 procent mot föregående år och en marginal på 23,5 procent. Som kommunicerats tidigare är en nedgång från första till andra kvartalet normalt med anledning av verksamhetens säsongsmönster där det andra kvartalet typiskt sett representerar årets svagaste period.

Game-segmentet fortsatte sin starka utveckling och genererade en nettoomsättning på 369,3 (270,4) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 36,6 procent jämfört med föregående år. Big Blue Bubble var återigen en viktig bidragsgivare med en nettoomsättning på 144,4 (43,2) Mkr och en justerad EBITDA på 85,8 (22,8) Mkr under perioden. My Singing Monsters fortsätter att se högre aktivitetsnivåer än förväntat, dock under toppen från december förra året.

Service-segmentets resultat kom in i underkant. Nettoomsättningen uppgick till 113,6 (192,4) Mkr i kvartalet, vilket motsvarar en minskning med 40,9 procent jämfört med föregående år. Den främsta orsaken till nedgången berodde på timing-effekten av nya produktsläpp. Under andra halvåret väntar vi oss ett starkare resultat till följd av en mer robust publiceringspipeline.

Sammantaget fortsätter koncernen att leverera ett starkt resultat, över förväntan. Där vi drar nytta av vår balanserade portfölj. För helåret upprepar vi tidigare kommunicerade resultatmål.