Delårsrapport för perioden 1 december 2017 till 28 februari 2018

Andra kvartalet i sammandrag:

Omsättningen ökade med 862 % och uppgick till 12 023 Tkr (1 250 Tkr).

Rörelseresultatet EBIT ökade till 4 536 Tkr (-1 009 Tkr).

Rörelsemarginalen uppgick till 37,1% (NEG).

Resultatet efter skatt ökade till 3 537 Tkr (-1 010 Tkr).

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -3 871 Tkr (-997 Tkr).

Nettoskuldsättningen uppgick till -23 153 Tkr (-710 Tkr).

Kassa och bank uppgick till 23 153 Tkr (710 Tkr).

Vinsten per aktie ökade till 0,24 kr (NEG).

Toadman noterade bolaget vid NGM MTF och fick in 22 Mkr före emissionskostnader.

Toadman etablerade nytt kontor i Berlin, Tyskland och anställde 7 personer.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

– Toadman köper ut sin agent Flashman Studios LLC för $1 miljon (ca 8,3 Mkr) och Flashman har därmed inte rätt till några ytterligare betalningar från Toadman.

– Toadman uppdaterar avtalet med Game Odyssey gällande Immortal: Unchained. Beroende på slutlig finansiering och förhandling får Toadman mellan 30- 70% av spelets nettoomsättning.

– Toadman lanserar och genomför en stängd alfa-version av Immortal: Unchained.

Kommentarer från VD Robin Flodin:

Under andra kvartalet har vi fått vår tredje milstolpesbetalning av Leyou vilket gjort att omsättningen för kvartalet landade på drygt 12 MKr och första halvåret har vi omsatt knappt 26 Mkr, vilket är 237% högre än hela förra årets omsättning. Vi har även efter den lyckade noteringen i december 2017 fokuserat på att optimera strukturen och affärsutvecklingen i bolaget. Två resultat av detta har varit att köpa ut vår agent Flashman Studios LLC för $1 miljon och en förbättring av vårt avtal med Game Odyssey gällande Immortal: Unchained. Vidare jobbar vi med att strukturera bolaget för tillväxt för att öka bolagets kapacitet att ta på sig fler projektfinansierade spel och utveckla egenfinansierade spel. 

Finansieringsmässigt har vi fått en större betalning av Leyou som tillsammans med emissionslikviden gör att bolaget har en välfylld kassa och har tillräckligt med kapital under 2018 för att själv finansiera slutproduktionen av Immortal, där Toadman alltså garanterat de återstående $1,6 miljonerna som kvarstår fram tills lansering av spelet. Samtliga bolagets tre projekt utvecklas väl och våra två huvudsakliga fokus under våren 2018 är Immortal: Unchained och Projekt Osiris. Gällande Immortal: Un-chained släppte vi en stängd alfa-version av spelet i mars 2018 där vi fick väldigt stort intresse från både spelare och media. Vi fick in många bra synpunkter från de spelare som testade alfa-versionen. Användarnas stora engagemang ger oss goda forutsättningar att skapa ett ännu bättre spel. Bland annat fick vi in 1,5 miljoner visningar på spelets Facebook-sida under perioden. Projekt Osiris med Leyou fortsätter enligt plan och Leyou har uttryckt att de hittills är väldigt imponerade av den första spelbara versionen, vilket är glädjande. Projekt Hathor är fortfarande i designfas.

Kvartalet har präglats av hårt arbete och förhandlingar för att sätta en bra struktur på bolaget för fortsatt tillväxt.

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com