Delårsrapport för perioden 1 januari 2019 till 31 mars 2019

Första kvartalet i sammandrag:

Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 14 827 tkr.
 • Rörelseresultatet EBIT var 1 771 tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 571 tkr.
 • Nettoskuldsättningen uppgick till 24 599 tkr.
 • Kassa och bank var 24 599 tkr vid periodens slut.
 • Eget kapital var 52 350 tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0:09 kr.

Moderbolaget

 • Nettoomsättningen uppgick till 14 637 tkr.
 • Rörelseresultatet EBIT var 1 948 tkr.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Toadman bytte lista till Nasdaq First North Stockholm från Nordic Growth Market (NGM MTF). Första handelsdag var 4 februari 2019.
 • Toadman avtalade om utökad andel av royaltyintäkterna från 10% till 20% för Projekt Osiris mot en nedsättning av kontraktssumman till $ 6,5 m.
 • Toadman genomförde en spridningsemission vilken övertecknades och gav ett tillskott om drygt 20 mkr före emissionskostnader.
 • Toadman påbörjade konsultarbeten för Leyou med fyra medarbetare på plats i Beijing.
 • Ett kontrakt tecknades med Petrol avseende strategiplanering och marknadsföring för IGI 3. Petrol investerar ca $1 m i projektet.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets slut.

Kommentarer från VD Robin Flodin

"Under denna period har Toadman satsat på att arbeta på olika spelprototyper i bolaget och exekverat på de projekt som bolaget har åtagit sig. Dessutom har vi genomgått en större due diligence med stöd av advokatfirman Baker & McKenzie som tillsammans med Eminova hjälpt oss att byta lista till Nasdaq First North. Jag vill passa på att tacka våra rådgivare, NGM och Nasdaq för en smidig process.

Det är också glädjande att vi strax efter överflytten till Nasdaq genomförde en övertecknad  spridningsemission som inbringade strax över 20 Mkr till bolaget. Avanza och vår certified advisor vid Nasdaq Eminova gjorde ett bra jobb och vi är tacksamma att vi fått det förtroendet från 1 500 nya aktieägare. Detta gör att likviditeten i vår aktie har förbättrats vilket vi hoppas kommer att stärka vårt aktieägarvärde på sikt.

För de olika projekten är det fortfarande Projekt Osiris som majoriteten av bolaget arbetar på och utvecklas enligt plan. I övrigt är det Projekt IGI och Hathor som arbetas på, samt Skyfighters och Block N Load. Alla projekten går från klarhet till klarhet och jag ser fram emot att kunna visa upp resultatet av teamets hårda arbete inom kort.

Jag är också glad att samarbetet med Petrol slutligen har formaliserats och att utvecklingen tagit fart för Projekt IGI. Att Petrol valt att satsa $1 miljon ger mig komfort att vi har bra förutsättningar för att bygga ett spel.

Internt håller vi också på att bygga strukturer för att kunna fortsätta vår tillväxtresa både genom förvärv och organiskt. Vi har anställt personal på viktiga positioner och kommer fortsätta anställa personal för de olika projekten framöver.

Framöver ser vi också fram emot ett fartfyllt år där vi arbetar på våra spelproduktioner, skaffa nya partnerskap och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Jag ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt händelserikt 2019!"

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

Certified Adviser:                    

Eminova Fondkomission AB                                                  

Info@eminova.se

08 – 684 211 00

För ytterligare information kontakta: 

Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

robin@thetoadman.com  

+46 70 477 06 34

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019 kl. 08:00 CET.