Delårsrapport för perioden 1 januari 2022 till 31 mars 2022

Januari – mars 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättning uppgick till 452,2 (303,6) Mkr under första kvartalet, vilket motsvarar en tillväxt på 49 procent. Den organiska tillväxten, exklusive Innova och Magic Online, uppgick till 25 procent.
  • Justerad EBITDA uppgick till 112,6 (80,7) Mkr, motsvarande en tillväxt på 40 procent och 24,9 procent justerad EBITDA-marginal. Justeringen för poster av engångskaraktär som påverkade EBITDA under första kvartalets jämförbarhet på 21,1 miljoner SEK var främst M&A-relaterade kostnader.
  • EBITDA uppgick till 91,5 (87,0) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 5 procent under första kvartalet 2022.
  • EBIT på 27,7 (48,2) Mkr.
  • Justerat EBIT på 48,9 (41,9) Mkr.
  • Resultatet före skatt uppgick till 24,9 (30,7) Mkr.
  • Vinst per aktie uppgick till 0,02 (0,20) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,0 (33,3) Mkr för första kvartalet.
  • Nettoskuld på -44,0 (-397,9) Mkr, bestående av 449,3 Mkr i likvida medel och 405,4 Mkr av skulder till kreditinstitut.
  • Magic Online bidrog med 20,3 Mkr i nettoomsättning för kvartalet.

Kommentar från Ji Ham, tillförordnad VD för EG7:

För det tredje kvartalet i följd uppvisar EG7 en stark underliggande verksamhet, och i det första kvartalet 2022 levererades resultat över förväntningarna. Bolaget genererade en nettoomsättning på 452,2 (303,6) Mkr för Q1 2022. Vilket motsvarar en tillväxt på 49 procent jämfört med samma period förra året. Justerad EBITDA för perioden uppgick till 112,6 (80,7) Mkr, vilket motsvarar en marginal på 25 procent.

Service-segmentet presterade särskilt starkt med en nettoomsättning på 196,6 (89,6) Mkr för perioden, motsvarande en tillväxt på 119 procent jämfört med samma period föregående år. Fireshine och Petrol ledde vägen inom service-segmentet med en betydande tillväxt. Game-segmentet levererade en nettoomsättning på 255,6 (214,0) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 19 procent jämfört med första kvartalet 2021. Det framgångsrika förvärvet av Magic: The Gathering Online (Magic Online) i januari 2022 bidrog till game-segmentets tillväxt för kvartalet.

I april tillkännagav gruppen planerna på att avyttra Innova och flytta Toadman Interactives ryska studio. Därefter kommer EG7 inte längre ha någon exponering mot de osäkerheter och risker som härrör från Ryssland/OSS-regionen. Exklusive Innova levererade gruppen från sina allt mer diversifierade och stabila tillgångar en stark organisk tillväxt på 25 procent.

I början av andra kvartalet uppgick nettoomsättningen i april enligt våra förväntningar till 147 Mkr, vilket speglar säsongsvariationen för kvartalet. Efter avyttringen av Innova uppskattar vi en nettoomsättning i intervallet 1,6–1,7 miljarder SEK med bibehållna marginaler för 2022.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ji Ham, tillförordnad VD
Tel: +46 70 065 07 53
ji@enadglobal7.com

Fredrik Rüdén, vice VD och CFO
Tel: +46 733 117 262
fredrik.ruden@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny och Elden Ring. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Fireshine Games besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 880 anställda i 16 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad Adviser: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Enad Global 7 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 maj 2022 kl.6:00 CET.