Delårsrapport för perioden 1 januari 2023 till 31 mars 2023

januari – mars 2023 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 571,7 (399,7) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 43,0 procent.
 • EBITDA på 189,6 (85,4) Mkr.
 • Justerad EBITDA uppgick till 189,8 (106,6) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 78,1 procents och 33,2 procents marginal. Marginell justering för poster av engångskaraktär relaterade till förvärvsrelaterade kostnader.
 • EBIT på 138,8 (33,8) Mkr.
 • Justerad EBIT uppgick till 139,0 (55,5) Mkr.
 • Resultat före skatt på 129,2 (30,7) Mkr.
 • Vinst per aktie på 1,00 (0,02) SEK.
 • Justerat resultat per aktie var 1,00 (0,28) SEK.
 • Justerat Resultat per aktie rensat för förvärvsrelaterade avskrivningar var 1,28 (0,54) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 170,6 (65,5) Mkr.
 • Kassabehållning var 452,9 utan bankskuld på koncernnivå efter återbetalning under Q1.

Notera: Innova avyttrades i september 2022 och är exkluderat från jan-mar 2022.

Kommentar från Ji Ham, tillförordnad VD för EG7:

Vi är glada att kunna presentera ett mycket starkt resultat för inledning av året. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 571,7 (399,7) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 43,0 procent jämfört med föregående år. Justerad EBITDA kom in på 189,8 (106,6) Mkr, motsvarande en tillväxt på 78,1 procent och en stark marginal på 33,2 procent. Koncernen genererade ett stabilt operativt kassaflöde på 170,6 (65,5) Mkr för perioden. Vilket summerar till koncernens hittills bästa kvartal för samtliga nyckeltal.

Big Blue Bubble (BBB) levererade ännu ett starkt kvartal drivet av fortsatta framgången från My Singing Monsters (MSM). BBB genererade 218,3 (26,2) Mkr i nettoomsättning och 133,1 (12,4) Mkr i EBITDA under perioden, vilket motsvarar en tillväxt på 734,4 procent respektive 971,1 procent jämfört med föregående år. December 2022 utgjorde ett högvattenmärke för MSMs resultat. Samtidigt som engagemangsnivån har fortsatt bättre än förväntat. Vi räknar med att MSM kommer att stabilisera sig på en högre normaliserad nivå jämfört med de historiska nivåerna 2021, före resultattillväxten.

Koncernen avslutade fjolåret med rekordstark likviditet och balansräkning. Den revolverande kreditramen återbetalades till fullo under kvartalet och kassan vid utgången av kvartalet uppgick till 452,9 Mkr.

Nettoomsättningen för april uppgick till 154,6 Mkr. Baserat på de trender som vi hittills sett för MSM förväntar vi oss en nettoomsättning på 2,2 Mdkr med en EBITDA-marginal i intervallet 23 till 25 procent för helåret 2023.