Delårsrapport för perioden 1 juli 2021 till 30 september 2021

Juli – september 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 409,4 Mkr motsvarande en tillväxt om 409% jämfört med samma period föregående år.
  • EBITDA uppgick till 78,3 Mkr, EBITA uppgick till 64,5 Mkr och EBIT uppgick till 12,0 Mkr.
  • Justerad EBITDA uppgick till 88,8 Mkr. De jämförelsepåverkande engångskostnaderna om 10,5 Mkr består av 5,5 Mkr av omstruktureringsrelaterade kostnader, 2,3 Mkr förvärvs- och finansieringskostnader, och 2,7 Mkr tidigare periods aktiverade utvecklingskostnader.
  • Resultat efter skatt uppgick till -28,2 Mkr.
  • Likvida medel uppgick till 442,2 Mkr.
  • Eget kapital uppgick till 4 435,7 Mkr.

Kommentar från Ji Ham, tillförordnad VD för EG7:

”Det tredje kvartalet 2021 var en övergångsperiod för EG7. Efter en period av hög förvärvsdriven tillväxt, gjorde bolaget nödvändiga åtgärder för att omorganisera och förbereda sig för en övergång till en hållbar organisk tillväxtstrategi. Med en portfölj av livespel i världsklass och de ikoniska IP:n som vi framgångsrikt har förvärvat, är bolaget mycket väl positionerat för att använda dessa tillgångar för hållbar organisk tillväxt samtidigt som vi fortsätter att utveckla en mer skräddarsydd förvärvsstrategi för vår nästa tillväxtfas.

Under tredje kvartalet 2021 presterade EG7 enligt plan och lyckades navigera runt utmaningarna från omorganisationen. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 409 Mkr, en ökning med 409% jämfört med samma period föregående år, främst drivet av de stora förvärven de senaste 12 månaderna. Justerad EBITDA uppgick till 89 Mkr, vilket motsvarar en marginal på 22%. Båda siffrorna överensstämde med den angivna prognosen för perioden. För fjärde kvartalet 2021 är bolaget på rätt spår och vi upprepar vår prognos.”

https://www.enadglobal7.com/reports-presentations/

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ji Ham, tillförordnad VD

Tel: +46 70 065 07 53

ji@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 440+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 880 anställda i 16 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Enad Global 7 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 november 2021 kl.6:00 CET.