Delårsrapport för perioden 1 juli 2022 till 30 september 2022

juli – september 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättning uppgick till 444,5 (354,2) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 25,5 procent. Tillväxten var till stor del organisk och uppgick till 18,8 procent i kvartalet och 1,2 procent i lokala valutor.
  • EBITDA uppgick till 123,2 (60,7) Mkr, vilket motsvarar en ökning med 103,1 procent.
  • Justerad EBITDA uppgick till 113,1 (71,2) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 58,9 procent och 25,4 procent marginal. Justering av poster av engångskaraktär som påverkade EBITDA under perioden uppgick till -10,1 Mkr och avser royaltyjusteringar avseende tidigare perioder.
  • EBIT uppgick till 59,3 (5,4) Mkr.
  • Justerad EBIT uppgick till 49,1 (15,9) Mkr.
  • Resultat före skatt uppgick till 49,6 (-26,9) Mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,35 (-0,32) kr.
  • Kassaflödet från löpande verksamheten på 131,3 (86,7) Mkr.
  • Fortsatt stark likviditets- och kreditprofil med en nettokassa bestående av 654,2 Mkr i likvida medel och 404,7 Mkr av skulder till kreditinstitut.

Notera: Innova redovisas som avvecklad verksamhet och exkluderas från alla faktiska och jämförbara siffror om inte annat anges. För ytterligare information se not 5.

Kommentar från Ji Ham, tillförordnad VD för EG7:

EG7 levererar ännu ett starkt kvartal med en nettoomsättning på 444,5 (354,2) Mkr och en justerad EBITDA på 113,1 (71,2) Mkr. Den organiska tillväxten jämfört med samma period föregående år var 18,8 procent och i lokala valutor uppgick den organiska tillväxten till 1,2 procent, detta är det fjärde kvartalet i rad med positiv organisk tillväxt. Den starka utvecklingen genererade ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 131,3 (86,7) Mkr.

Koncernen avslutade kvartalet med att ytterligare förbättra likviditeten till 654,2 Mkr i kassa. Den framgångsrika avyttringen av Innova bidrog till att stärka kassan med 185,3 Mkr och en realisationsvinst på 91,3 Mkr i tredje kvartalet.

Både Game- och Service-segmenten fortsatte sin starka utveckling under kvartalet. Service-segmentet levererade en nettoomsättning på 149,7 (103,9) Mkr, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 44,1 procent. Game-segmentet fortsatte att leverera, och genererade en nettoomsättning på 294,8 (250,3) Mkr, motsvarande en ökning med 17,8 procent jämfört med samma period föregående år.

EG7 driver en stabil och lönsam affär med en finansiell ställning som fortsätter att stärkas avsevärt. Detta visar på EG7:s operativa styrka och motståndskraft även under global ekonomisk volatilitet, och vi ser fram emot det kommande året med tillförsikt.

Nettoomsättningen för oktober uppgick till 148,1 Mkr. Baserat på den starka inledningen av fjärde kvartalet räknar vi med att nå en nettoomsättning på cirka 1,8 Mdkr för helåret 2022, med marginaler kring de nya normalnivåerna som tidigare kommunicerat.