Delårsrapport för perioden 1 juli 2023 till 30 september 2023

juli – september 2023 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 517,3 (444,5) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 16,4 procent.
  • EBITDA på 114,5 (123,2) Mkr.
  • Justerad EBITDA uppgick till 140,7 (113,1) Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 24,5 procent och 27,2 procents marginal. Justering för poster av engångskaraktär 26,2 Mkr avser omvärdering av tilläggsköpeskillingen för Piranha 31,8 Mkr och -6,3 Mkr avser korrigering för upplösning av omstruktureringsreserv för AntiMatter Games.
  • EBIT på 43,0 (59,2) Mkr.
  • Justerad EBIT uppgick till 78,4 (56,9) Mkr.
  • Resultat före skatt på 37,1 (49,5) Mkr.
  • Vinst per aktie på 0,11 (1,35) SEK. Justerat resultat per aktie om 0,43 (0,30) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 112,8 (131,3) Mkr.
  • Kassabehållning var 472,5 utan bankskuld på koncernnivå.

Notera: Innova avyttrades i september 2022 och rapporterades som avvecklade verksamheter under Q2 2022.

Kommentar från Ji Ham, tillförordnad VD för EG7:

Vi är glada att leverera ett stabilt resultat för årets tredje kvartalet med en nettoomsättning på 517,3 (444,5) Mkr, vilket jämfört med föregående år motsvarar en organisk tillväxt på 16,4 procent. Justerad EBITDA landade på 140,7 (113,1) Mkr, en tillväxt på 24,5 procent jämfört med föregående år och en marginal på 27,2 procent.

My Singing Monsters fortsatte att leverera på en hög nivå i kvartalet. Vilket medför att Big Blue Bubble förblivit en viktig del av koncernen med en nettoomsättning på 123,4 (47,9) Mkr och en justerad EBITDA på 87,9 (30,4) Mkr för perioden. Vilket motsvarar en tillväxt på 157,4 procent respektive 189,1 procent jämfört med föregående år.

Daybreak säkrade de exklusiva och globala publiceringsrättigheterna för Cold Iron Studios nya action-multiplayer-skjutspel, baserat på ett stort globalt IP. Spelet planeras att lanseras 2025. Affären utgör en viktig del av koncernens ambition att skapa ny tillväxtpotential med en för gruppen attraktiv risk-reward profil. Att investera i välkända spel-IP:n med en befintlig och passionerad kärnpublik runt spelet.

Koncernen fortsätter att leverera sunda resultat kring förväntningarna och drar nytta av en balanserad portfölj med en solid grund av stabila intäkter.