Delårsrapport för perioden 1 mars 2018 till 31 maj 2018

Tredje kvartalet i sammandrag:

Omsättningen ökade med 1 023 % och uppgick till 15 288 Tkr (1 361 Tkr).

– Rörelseresultatet EBIT före engångskostnader uppgick till 6 926 Tkr (-413 Tkr).

– Engångskostnader i form av utköp av bolagets agent för -8 233 Tkr.

– Rörelseresultatet EBIT efter engångskostnader uppgick till -1 307 Tkr (-413 Tkr).

– Rörelsemarginalen uppgick till -8,5% (NEG).

– Resultatet efter skatt uppgick till till -1 300 Tkr (-413 Tkr).

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 118 Tkr (- 379 Tkr).

– Nettoskuldsättningen uppgick till -19 284 Tkr (-420 Tkr).

– Kassa och bank uppgick till 19 284 Tkr (420 Tkr).

– Förlust per aktie uppgick till -0,09 kr (NEG).

– Toadman köper ut sin agent Flashman Interactive LLC för $1 miljon (ca 8,2 Mkr) och har därmed inte rätt till några ytterligare betalningar från Toadman.

– Toadman uppdaterar avtalet med Game Odyssey gällande Immortal: Unchained. Beroende på slutliga finansiering och förhandling får Toadman mellan 30-70% av spelets nettoomsättning.

– Toadman lanserade och genomförde en stängd alfa-version av Immortal: Unchained.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

– Toadman bestämmer att lanseringsdatum för Immortal: Unchained blir 7 september 2018.

– Toadman förvärvar norska spelstudion Artplant AS för 1 miljon norska kronor, samt en tilläggsköpeskilling uppgående till värdet av 465 323 aktier (motsvarar 3% av Toadman) som utbetalas kontant eller genom nyemittering av aktier om 1 år.

Kommentarer från VD Robin Flodin:

– "Under perioden har vi träffat överenskommelser med både vår agent Flashman och vår projektfinansiär Game Odyssey. Båda dessa avtal gör att vi står strukturellt starkare för framtiden.Under maj 2018 hade utvecklingen av spelet Immortal: Unchained kommit så pass långt att vi, tillsammans med våra partners, bestämde ett datum för lanseringen av spelet, som sattes till 7 september 2018. Vår förläggarpartner SoldOut visade stolt upp spelet på E3-mässan. Lanseringen på PC, Xbox och Playstation sker samtidigt. Omsättning på kvartalet landade på drygt 15 MKr och de första nio månaderna har vi nu omsatt över 41 Mkr, vilket är 374% högre än hela förra årets omsättning.

Vi är också väldigt nöjda över att kunna välkomna norska spelstudion Artplant in i Toadman-familjen. Med förvärvet får vi bland annat ett etablerat och erfaret team som vi redan har börjat integrera in i den nuvarande strukturen. Dessutom förstärker vi Toadman med tekniska lösningar bl.a. on-line och med det spännande IP:t ”Project I.G.I.” där miljontals visningar på Youtube för olika klipp stödjer tesen om att det fortfarande finns en stark bas av fans som spelade spelet för 10-15 år sedan. Förvärvet passar väl in i vår tillväxtstrategi och ger oss kapacitet att utöka nuvarande projekt och samtidigt kan vi ta oss an större och fler projekt. Från och med juli 2018, i och med förvärvet av Artplant, är Toadman totalt 80 anställda och bolaget har dotterbolag i Tyskland, Norge och Ryssland.

Jag ser fram emot en mycket spännande höst med bolagets första egna spelsläpp i september."

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2018 kl. 14:45 CET.