Delårsrapport för perioden 1 oktober 2021 till 31 december 2021

Oktober – december 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 573,1 Mkr motsvarande en tillväxt om 193% jämfört med samma period föregående år.
  • EBITDA uppgick till 452,4 Mkr, EBITA uppgick till 437,9 Mkr och EBIT uppgick till 100,3 Mkr.
  • Justerad EBITDA uppgick till 118,1 Mkr. De jämförelsepåverkande engångskostnaderna om 334,3 Mkr består av 2,1 Mkr av omstruktureringsrelaterade avgångsvederlag och kostnader samt ett positivt belopp om 336,4 Mkr i omvärdering av tilläggsköpeskilling.
  • Resultat efter skatt uppgick till 103,3 Mkr.
  • Likvida medel uppgick till 483,9 Mkr.
  • Eget kapital uppgick till 4 590,2 Mkr.

Kommentar från Ji Ham, tillförordnad VD för EG7:

”EG7 levererade kvartalsvisa rekordhöga intäkter på 573,1 Mkr under fjärde kvartalet 2021, motsvarande en tillväxt på 193% jämfört med föregående år, varav den organiska tillväxten var 28%. Förutom att leverera en stark organisk tillväxt, levererade EG7 framgångsrikt på sin M&A-strategi och tecknade ett avtal om att ta över Magic: The Gathering Online. Fjärde kvartalet visar styrkan i koncernen att kunna leverera en stark solid tillväxt. Samtidigt gav operationell excellens oss möjligheten att ta oss an ännu en fantastisk spel-som-en-tjänst-titel.

Fjärde kvartalet representerar den starkaste delen av året. Även om vi lyckades leverera organisk tillväxt för kvartalet är pro forma-intäkterna för helåret justerade för negativa valutakursförändringar i linje med föregående år. Målet för 2022 är att nå 2,0 miljarder kr årlig nettoomsättning med bibehållna marginaler. Under 2022 var intäkterna i januari enligt våra förväntningar 140,6 Mkr, vilket speglar första kvartalets säsongsvariationer för vår koncern.”

https://www.enadglobal7.com/reports-presentations/

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ji Ham, tillförordnad VD

Tel: +46 70 065 07 53

ji@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 880 anställda i 16 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Enad Global 7 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 februari 2022 kl.6:00 CET.