Delårsrapport för perioden 1 september 2017 till 30 november 2017

Första kvartalet i sammandrag:

– Omsättningen ökade med 1 176% och uppgick till 14 001 TKr (1 097 Tkr).

– Rörelseresultatet EBIT ökade till 5 004 Tkr  (-1 125 Tkr).

– Rörelsemarginalen uppgick till 35,7% (NEG).

– Resultatet efter skatt ökade till 3 903 Tkr  (-1 126 Tkr).

– Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 5 146 Tkr (-1 287 Tkr).

– Nettoskuldsättningen uppgick till -5 330 Tkr  (-1 878 Tkr).

– Kassa och bank uppgick till 5 330 Tkr (1 878 Tkr).

– Vinsten per aktie ökade till 0,26 kr (NEG).

– Toadman signerade ett avtal med kinesiska börsnoterade bolaget Leyou Technologies som vid fullbordande genererar minst 40 Mkr i omsättning till Toadman under ca 1 års tid.

– Toadman flyttade till större lokaler på Sveavägen 20 och har anställt ytterligare 5 personer.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

– Toadman registrerade ett av Toadman Interactive AB (publ) 100% ägt dotterbolag i Tyskland, öppnade kontor i Berlin och totalt uppgår antalet anställda i Tyskland per idag till 7 personer.

– Toadman slutför nyemission som blev 377% övertecknad som inbringar bolaget totalt 22 Mkr före emissionskostnader och blir listat på NGM MTF.

Kommentarer från VD Robin Flodin:

Under första kvartalet kan vi konstatera att omsättningen överstiger hela förra årets omsättning med 27% och att rörelseresultatet om 5,0 Mkr är högre än det samlade rörelseresultatet för bolagets 5-åriga historia, vilket indikerar att bolaget är i stark tillväxtfas. Efter rapportperioden har vi även etablerat ett dotterbolag i Tyskland och anställt duktiga utvecklare där såväl som i Sverige. I dagsläget har bolaget 30 anställda och fler är på väg in. Flera av de nyanställda är personer med gedigen erfarenhet av spelutveckling och har arbetat på stora välkända produktioner i Sverige och utomlands. Finansieringsmässigt står vi nu starka i och med det kapital som emissionen givit och vi är glada över det stora intresse vi fått från allmänheten och att vi fått in många nya aktieägare som kommer att hjälpa oss att transformeras från att vara ett konsult- och projektfinansierat bolag till att satsa mer på egenutvecklade spel, även om utvecklandet av projektfinansierade spel fortsättningsvis kommer vara en del av affärsmodellen. Vår nyemission blev fulltecknad och vi vill passa på att välkomna de nytillkomna aktieägarna och ser med tillförsikt kunna leverera bra utveckling för bolaget.

Vi är också glada över att samtliga bolagets tre projekt utvecklas väl och arbetet med dessa är vårt huvudsakliga fokus under första halvåret 2018. Projekt Osiris med kinesiska Leyou kommer under året sysselsätta ca 20-25 anställda och teamet jobbar intensivt med att nå de milstolparna vi satt upp tillsammnas med Leyou. Gällande Immortal: Unchained är produktionen i slutskedet och teamet arbetar med att få de sista pusselbitarna på plats innan vi kan lansera spelet som vi planerar göra under år 2018. Projekt Hathor är i designfas och vi kommer att satsa mer resurser på projektet under senare delen av året. Framåt ser vi framför oss att starta ytterligare projekt och lägga struktur för ytterligare tillväxt. Vi lägger nu grunden för detta genom att arbeta mycket med strukturarbete i bolaget för att få våra studios att växa, men samtidigt behålla kulturen och det effektiva arbetssättet som har präglat bolaget historiskt. Slutligen vill jag förmedla att studion för närvarande har en väldigt positiv känsla, där jag och resten av ledningen känner en stolthet över medarbetarnas hårda arbete. Toadmans anställda har en passion för vad de gör och vi hoppas att detta ska resultera i spel av absolut högsta klass.

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com