EG7 ERLÄGGER TILLÄGGSKÖPESKILLING MOTSVARANDE CIRKA 9 MCAD I KONTANTER OCH AKTIER FÖR FÖRVÄRVET AV BIG BLUE BUBBLE INC.

Den 25 november 2020 offentliggjorde Enad Global 7 AB (publ) ("EG7" eller "Bolaget") slutförandet av förvärvet av 100 procent av aktierna i Big Blue Bubble Inc. ("Big Blue Bubble") för en köpeskilling om 16 miljoner CAD, plus en tilläggsköpeskilling uppgående till maximalt 60 miljoner CAD, på kontant- och skuldfri basis ("Transaktionen"). EG7 har idag erlagt tilläggsköpeskilling för förvärvet av Big Blue Bubble motsvande cirka 9 miljoner CAD genom betalning om cirka 6 miljoner CAD i kontanter samt betalning av cirka 3 miljoner CAD genom emission av 1 026 538 aktier i EG7. Betalningen i aktier kommer att ske genom en riktad emission till säljarna av Big Blue Bubble och ske till en teckningskurs om 22,09 SEK per aktie vilket motsvarar den genomsnittliga volymvägda aktiekursen (VWAP) på Nasdaq First North Growth Market de senaste 20 handelsdagarna.

Tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Big Blue Bubble var villkorad av att vissa finansiella kovenanter uppnåddes som bland annat att Big Blue Bubble ska generera ett resultat om upp till 3x EBIT under räkenskapsåren 2021 och 2020. Maximalt en tredjedel av tilläggsköpeskillingen kan enligt aktieöverlåtelseavtalet erläggas i aktier.

Den riktade nyemissionen till säljarna i Big Blue Bubble kommer att resultera i en förändring av antalet utestående aktier och röster i Bolaget med 1 026 538 aktier, från 87 576 988 aktier, till 88 603 526 aktier och en förändring av aktiekapitalet med 41 061,52 SEK, från 3 503 079,52 SEK, till 3 544 141,04 SEK.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ji Ham, tillförordnad VD
Tel: +46 70 065 07 53
ji@enadglobal7.com

Fredrik Rüdén, vice VD och CFO
Tel: +46 733 117 262
fredrik.ruden@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 880 anställda i 16 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad Adviser: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i EG7 i någon jurisdiktion, varken från EG7 eller från någon annan.