EG7 genomför framgångsrikt en riktad nyemission om 1 700 miljoner SEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. VÄNLIGEN LÄS "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 2 december 2020

INSIDERINFORMATION: Styrelsen för Enad Global 7 AB (publ) (”EG7” eller ”Bolaget”) har, som offentliggjordes igår, beslutat att emittera högst 20 731 707 aktier delvis baserat på bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 29 oktober 2020, och delvis med förbehåll för efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras hållas den 17 december 2020 (”Riktade Emissionen”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen motsvarar slutkursen för gårdagens handel om 82 SEK per aktie. Genom den Riktade Emissionen kommer Bolaget att erhålla 1 700 miljoner SEK före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen. Ett separat pressmeddelande med kallelse till extra bolagsstämma kommer publiceras senare idag.

DEN RIKTADE EMISSIONEN

EG7:s styrelse har beslutat att emittera totalt 20 731 707 aktier, varav 9 802 408 emitteras baserat på bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 29 oktober 2020 och 10 929 299 emitteras med förbehåll för efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 17 december 2020.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen motsvarar slutkursen för gårdagens handel om 82 SEK per aktie.

Den Riktade Emissionen tecknades av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Swedbank Robur, Handelsbanken Fonder, Skandia, Första AP-fonden, Stena-familjen tillsammans med Erik Nielsen, Lannebo Fonder, TIN Fonder, Länsförsäkringar Fonder och Creades[1].

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa den mest tid- och kostnadseffektiva finansieringen möjligen av förvärvet av Daybreak och samtidigt diversifiera aktieägarbasen i bolaget. Eftersom teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställdes genom ett bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar nuvarande marknadsförhållanden och efterfrågan.

UTSPÄDNING OCH ÖKNING AV AKTIER OCH RÖSTER

Totalt kommer den Riktade Emissionen och transaktionen att resultera i en utspädning om cirka 40 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen och förvärvet av Daybreak Game Company LLC (”Daybreak”, ”Transaktionen”) genom en ökning av antalet utestående aktier med 30 811 692 till 76 630 363. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 232 467,68 SEK från 1 832 746,84 till 3 065 214,52 SEK.

Efter Transaktionen kommer Daybreaks huvudägare Jason Epstein att äga cirka 10 procent och de ytterligare nuvarande aktieägarna i Daybreak kommer tillsammans att inneha cirka 3 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i EG7 efter den Riktade Emissionen och Transaktionen.

LOCK-UP ÅTAGANDEN

I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget, med vissa undantag, åtagit sig att inte emittera ytterligare aktier under en period om tre månader efter likviddatum. Dessutom har Robin Flodin (VD) och Alexander Albedj (styrelseordförande) gått med på att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Bolaget under en period om sex månader efter likviddatum, med sedvanliga undantag.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Ett separat pressmeddelande med kallelse till en extra bolagsstämma för att godkänna den del av den Riktade Emissionen som överstiger styrelsens bemyndigande, samt den del av den Riktade Emissionen som tecknades av styrelseledamoten Erik Nielsen kommer publiceras inom kort. Aktieägare som representerar cirka 41 procent av kapitalet och rösterna i EG7 har åtagit sig att rösta för beslutet om godkännande av ovan nämnda resolutioner vid extra bolagsstämman.

FINANSIELLA OCH LEGALA RÅDGIVARE

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare till EG7 i samband med Transaktionen och Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner i den Riktade Emissionen. Swedbank AB (publ) agerar Joint Bookrunner i den Riktade Emissionen. Baker McKenzie (Stockholm och USA) agerar som legal rådgivare till EG7. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerar som legal rådgivare till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ).

ANSVARIGA PARTER

Informationen i detta pressmeddelande utgör insiderinformation som Enad Global 7 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen skickades, genom nedan kontaktpersons försorg, för publicering vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, Cision, vid publiceringen av detta pressmeddelande.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Robin Flodin, CEO

Telefon: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

OM EG7:

EG7 är en koncern inom, spelindustrin som utvecklar, marknadsför förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 170+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra förlag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning och har tidigare arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 270 anställda i 10 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i EG7 i någon jurisdiktion, varken från EG7 eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) agerar för EG7 i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan än EG7 för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. EG7 har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets och koncernens framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på EG7 aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att EG7 aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i EG7 aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende EG7 aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende EG7 aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

[1] Indirekt via Kapitalförsäkring