EG7 GENOMFÖR SLUTBETALNING AV AKTIER FÖR FÖRVÄRVET AV PIRANHA GAMES INC.

Den 1 mars 2021 offentliggjorde Enad Global 7 AB (publ) ("EG7" eller "Bolaget") slutförandet av förvärvet av 100 procent av aktierna i Piranha Games Inc. ("Piranha Games") för en köpeskilling om cirka 31,4 miljoner CAD, plus en tilläggsköpeskilling uppgående till maximalt 63,4 miljoner CAD, på kontant- och skuldfri basis ("Transaktionen"). Den initiala köpeskillingen erlades dels i aktier i EG7 och dels genom kontant betalning och 50 procent av Vederlagsaktierna (enligt definitionen i pressmeddelandet), motsvarande cirka 5,2 miljoner CAD, motsvarande 34,4 miljoner kronor vid Transaktionens slutförande och cirka 39,1 miljoner kronor med användande av den avtalade växlingskursen, hölls tillbaka av Bolaget ("Återhållsaktierna”) för säljarna att, under vissa förutsättningar, tjäna in under en period av tolv månader. EG7 har idag beslutat om en riktad nyemission om 458 899 aktier i Bolaget till Piranha Games som slutbetalning för Återhållsaktierna i Transaktionen. Den riktade nyemissionen kommer att ske till en teckningskurs om 85,32 SEK per aktie vilket fastställdes vid Transaktionens slutförande.

Den riktade nyemissionen till Piranha Games kommer att resultera i en förändring av antalet utestående aktier och röster i Bolaget med 458 899 aktier, från 87 118 089 aktier, till 87 576 988 aktier och en förändring av aktiekapitalet med 18 355,96 SEK, från 3 484 723,56 SEK, till 3 503 079,52 SEK.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ji Ham, tillförordnad VD
Tel: +46 70 065 07 53
ji@enadglobal7.com

Fredrik Rüdén, vice VD och CFO
Tel: +46 733 117 262
fredrik.ruden@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Fireshine Games besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 880 anställda i 16 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad Adviser: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i EG7 i någon jurisdiktion, varken från EG7 eller från någon annan.

Informationen skickades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för publicering vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.