EG7 övergår till IFRS

Styrelsen för EG7 har, efter en strategisk översyn, beslutat att EG7 kommer att ändra redovisningsprinciper från svenska K3 till IFRS. Övergången till IFRS avser att leda till ökad transparens och bättre återspegla koncernens finansiella utveckling.

Den nya redovisningsstandarden kommer att implementeras från och med den 1 januari 2021 och kommer därför att träda i kraft för den första kvartalsrapporten för 2021 som avses publiceras den 25 maj 2021.

Övergången kommer att ha en betydande inverkan på resultatet. Med redovisningsstandarden svenska K3 är goodwillavskrivningar linjära över 5 år. Med IFRS kommer goodwill istället att nedskrivningsprövas regelbundet. I den oreviderade proformabalansräkningen som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 1 december 2020 uppgick immateriella anläggningstillgångar till 3 930 miljoner SEK av vilka cirka 3 000 miljoner SEK bestod av goodwill. Med IFRS blir resultatet 600 miljoner SEK högre årligen på en EBIT-nivå jämfört med K3, där goodwill skrivs av linjärt.

Mer information om effekterna kommer att publiceras i samband med den första kvartalsrapporten för 2021.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom, spelindustrin som utvecklar, marknadsför förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 400+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra förlag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning och har tidigare arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 600 anställda i 12 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Enad Global 7 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 10 februari 2021 07:30 CET.