EG7 planerar att omfördela Marvels utvecklingsresurser över flera långsiktiga projekt

EG7 hade planerat att investera mer än 500 Mkr i Marvel-projektet under de kommande tre åren. Företaget kommer nu att diversifiera denna investering över flera projekt inom koncernen. Den förväntade nedskrivningen är cirka 230 Mkr i projektrelaterade tillgångar under andra kvartalet 2022.

EG7 meddelade idag att det kommer att avbryta utvecklingen av Marvel-projektet hos Daybreak Games. Baserat på omvärderingen av utvecklingsriskprofilen, investeringsstorleken och den långsiktiga produktportföljstrategin för koncernen har styrelsen beslutat att ändra utvecklingsprioriteringarna och omfördela resurserna inom koncernen för att fokusera på alternativa långsiktiga projekt. Bolaget hade planerat att investera över 500 Mkr i Marvel-projektet under de kommande tre åren. Företaget kommer nu att diversifiera denna investering över flera mindre projekt inom koncernen, inklusive de tidigare tillkännagivna större uppgraderingarna till The Lord of the Rings Online och DC Universe Online, och nya spelmöjligheter med våra förstaparts, original IP:er. Tillsammans med denna omallokering förväntar sig bolaget en nedskrivning på cirka 230 Mkr i projektrelaterade tillgångar under andra kvartalet 2022. Som en av de långsiktiga investeringarna kommer förändringen av Marvels projektplan inte att påverka intäkter och vinster på kort till medellång sikt annat än i balansräkningen och resultateffekten relaterad till nedskrivningen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ji Ham, tillförordnad VD
Tel: +46 70 065 07 53
ji@enadglobal7.com

Fredrik Rüdén, vice VD och CFO
Tel: +46 733 117 262
fredrik.ruden@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny och Elden Ring. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Fireshine Games besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 880 anställda i 16 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad Adviser: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i EG7 i någon jurisdiktion, varken från EG7 eller från någon annan.