Enad Global 7 AB (publ): EG7 säljer Innova för 21 miljoner EUR i kontantersättning till Games Mobile ST LTD

MAR INFORMATION: STOCKHOLM, SVERIGE (september 23, 2022) — Enad Global 7 AB (publ) ("EG7" eller "Bolaget") och Games Mobile ST LTD ("GMST"), en internationell koncern av företag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom spelsektorn, ingick avtal i september 2022 avseende försäljning av företagets dotterbolag, Innova Intellectual Properties S.à r.L. ("Innova"). Bolaget hade initialt avsett att sälja Innova till dess ledningsgruppen, som kommunicerades den 19 april 2022. Styrelsen bedömer dock att GMST:s föreslagna transaktion skulle vara mer fördelaktigt för aktieägarna i Bolaget. Samtidigt som den ger Innova bättre stabilitet och framtidsutsikter jämfört med den initialt planerade transaktionen. Som ett resultat av detta har styrelsen beslutat att fullfölja och slutföra affären med GMST. Den garanterade delen av transaktionsvärdet uppgår till 21 miljoner EUR. Det ingår också en villkorad köpeskilling på upp till 13,5 miljoner EUR i händelse av att GMST skulle sälja vidare Innova inom 5 år. Dessutom, om GMST säljer Innova för mer än 100 miljoner USD efter fem år från stängning, kommer EG7 att få 20 procent av intäkterna från en sådan transaktion.

Den garanterade delen av köpeskillingen kommer att betalas enligt följande: (i) 17,0 miljoner EUR i kontanter vid tillträdet och (ii) 4 miljoner EUR som kommer betalas i sex lika stora kvartalsvisa delbetalningar över 18 månader från tillträdet. Cirka 9,9 miljoner EUR i kontanter kommer att lämnas kvar i Innova. Storleken på en eventuell villkorad köpeskilling är beroende av tidpunkten för en eventuell vidareförsäljning av Innova från GMST och den isåfall erhållna köpeskillingen. Om GMST säljer Innova inom fem år från affärsdagen kommer EG7 att erhålla 15-30 procent av köpeskillingen, om försäljningspriset överstiger 50 miljoner USD, upp till maximalt 13,5 miljoner EUR i villkorad köpeskilling. Om GMST säljer Innova för 100 miljoner USD eller mer efter fem år, har EG7 rätt till 20 procent av den framtida köpeskilling utan något tak.

Innova genererade 12 procent av EG7:s konsoliderade intäkter, motsvarande 52,6 miljoner kronor under första kvartalet 2022. Under samma period genererade Innova 5 procent av EG7s konsoliderade justerade EBITDA, motsvarande 6,1 miljoner kronor. Per den 30 juni 2022 hade Innova 194 anställda. Efter tillkännagivandet av EG7s avsikt att avyttra Innova i april, redovisade Bolaget Innova som avvecklad verksamheter i den finansiella rapporten för andra kvartalet och de förvärvsrelaterade tillgångarna (Goodwill och IP) på 1 050 miljoner SEK skrevs av. Återstående nettotillgångar per den 30 juni 2022 uppgår till 120 miljoner SEK. Detta resulterade i en negativ påverkan på resultaträkningen under andra kvartalet, och kommer medföra en positiv påverkan vid slutförandet av transaktionen under tredje kvartalet.

"Vårt fokus är att ständigt och aktivt förbättra EG7:s risk-avkastningsprofil. Avyttring av Innova kommer att förbättra koncernens riskprofil genom att ta bort relaterade risker. Samtidigt som Innova får en ny stark och stabil ägare i `Games Mobile ST'. En ägare som kan säkerställa den fortsatta stabiliteten för både medarbetarna och communityn på Innovas 4game-plattform. Att hitta den bästa möjliga lösningen har varit viktigt för oss genom denna process, och ledde oss fram till den här lösningen i stället för MBO:n som kommunicerats tidigare." sa Ji Ham, tillförordnad VD, EG7.

"Innova passar mycket väl in i vårt ekosystem av spelrelaterade företag. Vi tror att vi befinner oss i en bra position för att fortsätta utvecklingen av Innovas 4game-plattform tillsammans med dess skickliga team och ledning." sa Dmitry Kaysin CIO, Games Mobile ST LTD.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ji Ham, tillförordnad VD
Tel: +46 70065 07 53
ji@enadglobal7.com

Fredrik Rüdén, vice VD och CFO
Tel: +46 733 117262
fredrik.ruden@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny och Elden Ring. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Fireshine Games besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 700 anställda i 16 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Publiceringen, tillkännagivandet eller distributionen av detta pressmeddelande kan, i vissa jurisdiktioner, vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen däri, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en inbjudan till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i EG7 i någon jurisdiktion, varken från EG7 eller någon annan.