Enad Global 7 återbetalar 300 miljoner SEK på sin Revolverande kreditfacilitet

Enad Global 7 använder sin solida kassagenerering, för att dra ner räntekostnaden och optimera koncernens kapitalstruktur genom att idag återbetalat 300 Mkr på sin multi-valuta Revolverande kreditfacilitet (RCF). Den totala kreditramen är 400 Mkr och EG7 har flexibiliteten att återbetala eller dra ner på faciliteten under 2023. Per den 30 september 2022 hade EG7 654 Mkr i likvida medel och skulder till kreditinstitut på 405 Mkr. Med återbetalningen minskar dessa två kassaposter med 300 Mkr.

På årsbasis kommer EG7 att spara cirka 22 Mkr i räntekostnader när faciliteten är fullt återbetald och kommer i stället betalar en engagemangsavgift för att behålla en flexibel kapitalstruktur. Nettobesparingen på årsbasis är cirka 17 Mkr, beroende på hur räntebasen STIBOR utvecklas under året.

RCF:en på 400 Mkr är tillgänglig fram till november 2023, och syftet är att utvärdera olika alternativ och eventuellt förhandla fram en ny kreditfacilitet i god tid. RCF:en tecknades ursprungligen i november 2020 med en treåriglöptid. Eftersom EG7s resultat och balansräkning har förbättrats under denna period bedömer ledningen att EG7 har en starkare position idag för att hitta olika alternativa kapitalstrukturer i framtiden.

"Att dra ner RCF:en är ett logiskt beslut eftersom det på årsbasis kommer att spara koncernen cirka 17 Mkr, samtidigt som flexibiliteten och likviditeten finns tillgänglig om det behövs, säger Fredrik Rüdén, vice VD och CFO".