KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL)

Aktieägarna i Enad Global 7 AB (publ), org. nr 556923-2837, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 kl. 13.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 12.45.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga, utan kan rösta via ombud. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid årsstämman:

 • Inregistrering till årsstämman börjar klockan 12.45.
 • Externa gäster bjuds inte in.
 • Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om årsstämman på Bolagets hemsida, www.enadglobal7.com.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 30 april 2020;
 1. dels senast måndagen den 4 maj 2020 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Enad Global 7 Årsstämma 2020") eller per e-post till ian.gulam@bakermckenzie.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 30 april 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 4 maj 2020. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.enadglobal7.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
 1. Godkännande av dagordningen
 1. Val av en eller två justeringspersoner
 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 1. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 1. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 1. Val av ledamöter till styrelsen och val av revisorer
 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 1. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att årsstämman väljer jur. kand. Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 810: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, arvoden och val till styrelsen och av revisorer

Aktieägare som representerar cirka 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslår styrelsen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Aktieägare som representerar cirka 30  procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 840 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (100 000 kronor föregående år) och betalas i enlighet med följande;

120 000 kronor (50 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 240 000 kronor (0 kronor) till styrelseordföranden.

Vidare föreslår styrelsen att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Aktieägare som representerar cirka 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Alexander Albedj, Robin Flodin, Sven Folkesson, Marie-Louise Hellström Gefwert och Gunnar Lind. Det föreslås vidareatt Erik Nielsen väljs till ny styrelseledamot.. Det föreslås även att Alexander Albedj omväljs som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag ska omväljas som revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har anmält revisorn Beata Lihammar som fortsatt huvudansvarig revisor.

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Namn: Erik Nielsen

Pågående uppdrag: Verkställande direktör för ETZ1 Advisory AB. Styrelseledamot i Stena Sessan AB och NortecView Ltd.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Ballingslöv International AB.

Födelseår: 1978.

Aktieinnehav: 100 000 aktier via kapitalförsäkring.

Erik Nielsen kan anses vara oberoende gentemot Bolaget och bolagsledningen men inte gentemot större aktieägare.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv eller för betalning av befintliga tilläggsköpeskillingar för redan genomförda förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 11 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 31 209 159 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Ringvägen 100, 6tr, 118 60 Stockholm och på Bolagets webbplats www.enadglobal7.com senast tre veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

*****

Stockholm april 2020

Enad Global 7 AB (publ)

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alex@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom, spelindustrin som utvecklar, marknadsför förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 100+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra förlag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Toadman Studios och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning och har tidigare arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 200 anställda i 8 kontor världen över.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2020 klockan 08:00.