Kallelse till årsstämma i Enad Global 7 AB (publ)

Aktieägarna i Enad Global 7 AB (publ), org.nr 556923-2837, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2023 kl. 17.30 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 13 juni 2023;

 1. dels senast torsdagen den 15 juni 2023 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) enligt följande:
  1. skriftligen per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Filippa Kronsporre, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Enad Global 7 Årsstämma 2023"); eller
  2. via e-post till filippa.kronsporre@bakermckenzie.com (vänligen ange "Enad Global 7 Årsstämma 2023"); eller
  3. genom att avge en förhandsröst i enlighet med anvisningarna under rubriken Förhandsröstningnedan.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Elektroniskt deltagande
Styrelsen har beslutat att aktieägare som inte kan närvara på stämman ska kunna ta del av stämman via länk. Närmare instruktioner rörande elektroniskt deltagande kommer senast den 20 juni 2023 att skickas till de aktieägare som har anmält sitt deltagande senast den 15 juni 2023. Notera att det inte går att rösta via länk utan en aktieägare som inte deltar fysiskt på stämman måste rösta genom ombud eller förhandsröstningsformulär, se vidare information nedan under rubrikerna "Ombud m.m." och "Förhandsröstning".

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast den 13 juni 2023 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 15 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till adressen enligt ovan senast den 15 juni 2023. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.enadglobal7.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förhandsröstning
Aktieägarna kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste dock anmäla detta enligt anvisningar under rubriken ”Rätt att delta och anmälan till stämman” ovan. Det innebär att en anmälan endast genom förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.enadglobal7.com och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Ingivande av formuläret gäller som anmälan till bolagsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 15 juni 2023. Det ifyllda formuläret kan skickas per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Filippa Kronsporre, Box 180, 101 23 Stockholm, eller via e-post till filippa.kronsporre@bakermckenzie.com (vänligen märk brevet eller mejlet med "Förhandsröstning – Enad Global 7 – årsstämma 2023").

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats, www.enadglobal7.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare bifogas formuläret.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om

 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

10. Val av ledamöter till styrelsen och val av revisorer

11. Beslut om principer för valberedningen

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv på Baker McKenzie Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 7b): Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen består av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen förslår att Bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 900 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 900 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

250 000 kronor till vardera av de föreslagna ledamöterna som inte är anställda inom Bolaget och 600 000 kronor föreslås utgå till styrelsens ordförande, förutsatt att denna inte är anställd av Bolaget.

Vidare föreslår valberedningen att ersättning till utskotten ska betalas till ledamöterna och ordförande i utskotten enligt nedan:

Arvode om 100 000 kronor utgår till ordförande och 75 000 kronor till vardera av de andra ledamöterna i revisionsutskottet och 75 000 kronor utgår till ordförande och 50 000 utgår till vardera av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Efter rekommendation från Bolagets ersättningsutskott vill valberedningen informera aktieägare att styrelsen kan komma att besluta – med iakttagande av jävsregler – att under tiden fram till nästa årsstämma uppdra åt enskilda ledamöter att arbeta specifikt med utvecklingen av Bolagets verksamhets- och bolagsstyrningsfunktioner, för arbete utanför det ordinarie styrelsearbetet, inom bland annat ledarskap, ekonomi, regelefterlevnad, spelutveckling och IT. För sådant arbete utgår konsultarvode utöver de av årsstämman beslutade styrelsearvoden. Ersättningen för sådana tjänster överstiger inte gällande tröskelvärden för krav på bolagsstämmas godkännande enligt 16 a kap. aktiebolagslagen.

Arvode till revisorn föreslås av valberedningen utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Val av ledamöter till styrelsen och val av revisorer
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jason Epstein, Gunnar Lind och Marie-Louise Gefwert. Valberedningen föreslår att Ji Ham, Ben Braun och Ron Moravek väljs in som nya ledamöter.

Mer information om de till nyval föreslagna ledamöterna:

Namn: Ben Braun

Utbildning och bakgrund
Master i företagsekonomi från Amos Tuck School of Business vid Dartmouth College och kandidatexamen i företagsekonomi från James Madison University

Nuvarande uppdrag
Managing partner på LionTree LLC

Tidigare uppdrag
Verkställande direktör på Merrill Lynch

Associate på European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Födelseår
1970

Nationalitet
USA

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person
Inga

Oberoende
Ben Braun kan anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Namn: Ji Ham

Utbildning och bakgrund
Kandidatexamen från University of California, Los Angeles

Nuvarande uppdrag
Tillförordnad verkställande direktör för Enad Global 7 AB sedan 2021

Verkställande direktör för Daybreak Game Company LLC sedan 2015

Tidigare uppdrag
Investment banking på CIBC Oppenheimer

Hudson Capital Advisors (investmentbank)

CNP (private equity)

Födelseår
1976

Nationalitet
USA

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person
Innehar 2 018 472 aktier i Bolaget, vilket motsvarar 2,28 % av utestående aktier

Oberoende
Ji Ham kan inte anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Namn: Ron Moravek

Utbildning och bakgrund
Kandidatexamen från Wilfrid Laurier University, Kanada

Nuvarande uppdrag
Senior rådgivare och vice verkställande direktör för affärs- och företagsutveckling på Heavy Iron Studios, Inc.

Medgrundare och investerare i SportNinja Inc.

Tidigare uppdrag
Senior rådgivare för utveckling av nya spel tillväxtmarknader på Nexon

Vice VD för produktion och på THQ

VD och COO på Electric Arts Vancouver Studio

COO och medgrundare i Relic Entertainment

Födelseår
1965

Nationalitet
USA

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person
Inga

Oberoende
Ron Moravek kan anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Det föreslås vidare omval av Jason Epstein som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår, efter rekommendation från Bolagets revisionsutskott, att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omväljs till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Nicklas Renström som huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Beslut om principer för valberedningen
Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen, som i huvudsak är de samma som antogs på årsstämman 2022, ska antas på nytt och gälla tills vidare.

Valberedningens uppgift
Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämmans, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:

 • ordförande vid årsstämma,
 • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen,
 • arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna,
 • arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen,
 • val och arvodering av Bolagets revisor, och
 • principer för valberedningen.

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägares intressen.

Ledamöter av valberedningen
Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de röstmässigt tre största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren utses till valberedningens ordförande.

Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen, under året upphör att vara en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare, ska den ledamoten som valts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges ovan, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, ska ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

Offentliggörande av valberedningens ledamöter
Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som de utsett, lämnas på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.

Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, lämnas på hemsidan.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Förslag till valberedningen
Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information ska offentliggöras på Bolagets hemsida.

Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

Förslag av valberedningen
Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val ska äga rum.

I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska detta särskilt motiveras.

Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på Bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämma skickas ut:

 • födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
 • uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag,
 • eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget,
 • om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt den Svenska koden för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten ska anses som icke oberoende, ska valberedningen motivera sitt ställningstagande, och
 • vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

Valberedningens redogörelse för sitt arbete
Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara.

Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sitt förslag till styrelsesammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Arvoden och kostnader
Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen.

Bolaget ska bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.

Sekretess
En ledamot av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han/hon har erfarit under hans/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört.

En ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande ska en ledamot av valberedningen till styrelsens ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter.

Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig offentligt avseende Bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har lämnat tillstånd därtill.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras i enlighet med förvärvsavtal eller på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 88 603 526 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och förhandsröstningsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Ringvägen 100, 6tr, 118 60 Stockholm och på Bolagets webbplats www.enadglobal7.com, senast tre veckor före stämman. Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

*****

Stockholm i maj 2023
Enad Global 7 AB (publ)
Styrelsen