KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENAD GLOBAL 7 AB (PUBL)

Aktieägarna i Enad Global 7 AB (publ), org. nr 556923-2837, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 december 2023 kl. 16:00 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 5 december 2023, och

 1. dels senast torsdagen den 7 december 2023 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) enligt följande:
  1. skriftligen per post till Baker McKenzie Advokatbyrå, Att: Carl Isaksson, Box 180, 101 23 Stockholm,
  2. per e-post till carl.isaksson@bakermckenzie.com, eller
  3. genom att avge en förhandsröst i enlighet med anvisningarna under "Förhandsröstning" nedan.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast tisdagen den 5 december 2023 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 7 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 7 december 2023. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.enadglobal7.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förhandsröstning
Aktieägarna kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste dock anmäla detta enligt anvisningar under "Rätt att delta och anmälan till stämman" ovan. Det innebär att en anmälan endast genom förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.enadglobal7.com och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Ingivande av formuläret gäller som anmälan till bolagsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 7 december 2023. Det ifyllda formuläret ska skickas per post till Baker McKenzie Advokatbyrå, Att: Carl Isaksson, Box 180, 101 23 Stockholm, eller via e-post till carl.isaksson@bakermckenzie.com.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, www.enadglobal7.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare bifogas formuläret.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en justeringsperson
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om utdelning
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman
Styrelsen föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande och protokollförare vid stämman, eller vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB, inkomna anmälningar till stämman och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 3: Godkännande av dagordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.

Punkt 4: Val av en justeringsperson
Styrelsen föreslår att advokat Carl Isaksson vid Baker McKenzie Advokatbyrå utses till justeringsperson eller, vid förhinder, den han anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6: Beslut om utdelning
Bakgrund till förslaget – det noteras att detta inte är en beslutspunkt
På Bolagets kapitalmarknadsdag den 20 september 2023 kommunicerade styrelsen ambitionen att, under förutsättning av aktieägarna, anta ett utdelnings- och återköpsprogram. Detta kan formuleras enligt följande: "Bolaget ska på årsbasis, med beaktande av en fortsatt attraktiv kapitalstruktur, dela ut upp till 50 procent av kassamässigt justerad nettovinst. Detta kommer att delas upp i en ordinarie utdelning och ett opportunistiskt aktieåterköpsprogram." För helåret 2023 beräknas den maximala storleken på programmet uppgå till 100 000 000 kronor, varav 40 000 000 kronor distribueras som en lägsta ordinarie utdelning, och resterande 60 000 000 kronor kan distribueras antingen som en extra utdelning eller genom ett opportunistiskt aktieåterköpsprogram.

Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market ("First North"), där möjligheterna till aktieåterköp är begränsade. Styrelsen har också kommunicerat sin ambition att byta lista till Nasdaq Stockholm ("Main Market") under 2024, vilket gör det möjligt att genomföra normala återköpsförfaranden. Det har dock funnits ett växande intresse bland bolag listade på First North att genomföra så kallade "syntetiska" återköpsprogram. Styrelsen har utvärderat detta alternativ tillsammans med välrenommerade legala rådgivare. Baserat på denna legala rådgivning har styrelsen avstått från att implementera några syntetiska återköpsprogram eftersom det bedöms att det potentiellt skulle kunna väcka frågor i samband med listbyte till Main Market.

I avvaktan på bokslutet för 2023 och utvecklingen i listbytesprojektet beslutade styrelsen därför att förslå aktieägarna ett utdelningsprogram för det första halvåret 2024 i form av en utdelning om totalt 39 871 586,70 kronor, varav 20 000 000,00 kronor ska ses som en ordinarie utdelning och 19 871 586,70 kronor som en extra utdelning, i enlighet med nedanstående.

Förslag till beslut om utdelning
Enligt fastställd årsredovisning för Bolaget för räkenskapsåret 2022 uppgår disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § 1 stycket aktiebolagslagen till 3 532 077 624 kronor. Ingen värdeöverföring har beslutats sedan årsredovisningen lämnades. Således uppgår disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § 1 stycket aktiebolagslagen till 3 532 077 624 kronor. Mot bakgrund härav föreslår styrelsen att extra bolagsstämman fattar beslut om utdelning med sammanlagt 39 871 586,70 kronor, motsvarande 0,45 kronor per aktie, att utbetalas kontant.

Styrelsen föreslår att utdelningen ska betalas två gånger kvartalsvis. På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB föreslås att kvartalsvis utdelning vid första betalning uppgår till 0,23 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 20 378 810,98 kronor, och vid andra betalning till 0,22 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 19 492 775,72.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 1 mars 2024 och den 3 juni 2024. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 6 mars 2024 och den 7 juni 2024.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 88 603 526 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Fullmaktsformulär, formulär för förhandsröstning och fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Sveavägen 17, plan 5, 111 57 Stockholm och på Bolagets webbplats, www.enadglobal7.com, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Stockholm i november 2023
Enad Global 7 AB (publ)
Styrelsen