Kallelse till extra bolagsstämma i Enad Global 7 AB (publ)

Aktieägarna i Enad Global 7 AB (publ), org.nr 556923-2837, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 mars 2024 kl. 16:00 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 7 mars 2024,

 1. dels senast måndagen den 11 mars 2024 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) enligt följande:
  1. skriftligen per post till Baker McKenzie Advokatbyrå, Att: Simon Olofsson, Box 180, 101 23 Stockholm,
  2. per e-post till simon.olofsson@bakermckenzie.com, eller
  3. genom att avge en förhandsröst i enlighet med anvisningarna under "Förhandsröstning" nedan.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 7 mars 2024 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 11 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast måndagen den 11 mars 2024. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.enadglobal7.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förhandsröstning
Aktieägarna kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste dock anmäla detta enligt anvisningar under "Rätt att delta och anmälan till stämman" ovan. Det innebär att en anmälan endast genom förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enadglobal7.com och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. Ingivande av formuläret gäller som anmälan till bolagsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 11 mars 2024. Det ifyllda formuläret ska skickas per post till Baker McKenzie Advokatbyrå, Att: Simon Olofsson, Box 180, 101 23 Stockholm, eller via e-post till simon.olofsson@bakermckenzie.com.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Behörighetshandling ska även biläggas om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en justeringsperson
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Fastställande av antal styrelseledamöter
 7. Fastställande av arvode till föreslagen ledamot
 8. Val av ny ledamot
 9. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie Advokatbyrå utses till ordförande och protokollförare vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB, inkomna anmälningar till stämman och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 3: Godkännande av dagordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner den föreslagna dagordningen enligt ovan.

Punkt 4: Val av en justeringsperson
Styrelsen föreslår att advokat Carl Isaksson vid Baker McKenzie Advokatbyrå utses till justeringsperson.

Punkt 6-8: Fastställande av antal styrelseledamöter, fastställande av arvode till föreslagen ledamot samt val av ny ledamot
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Det föreslås att arvodet till den föreslagna styrelseledamoten utgår med samma belopp (250 000 kronor) som beslutades på årsstämman 2023, fördelat på antalet månader som kvarstår för tiden från extra bolagsstämman till och med nästa årsstämma.

Valberedningen förslår nyval av Ebba Ljungerud till styrelseledamot. Det noteras att nuvarande styrelseledamöter Jason Epstein, Gunnar Lind, Marie-Louise Gefwert, Ji Ham, Ben Braun och Ronald Moravek kvarstår. Jason Epstein kvarstår som styrelseordförande.

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten
Namn: Ebba Ljungerud

Födelseår
1972

Nationalitet
Sverige

Utbildning och bakgrund
Masterutbildning i företagsekonomi från Lunds Universitet. Ebba Ljungerud har omfattande erfarenhet från arbete i börsnoterade företag, både som verkställande direktör och som styrelseledamot.

Nuvarande uppdrag
Styrelseordförande i Nelly Group AB (publ).

Tidigare uppdrag
Flera befattningar inom Paradox Interactive, inklusive styrelseledamot och verkställande direktör. Flera befattningar inom Kindred Group, inklusive Chief Commercial Officer och Chief Product Officer.

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person
Inget.

Oberoende
Ebba Ljungerud är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Vid en bedömning av den föreslagna styrelseledamotens oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av ledamöterna kan Ji Ham och Jason Epstein anses vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. De övriga ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Mer information om den föreslagna ledamoten och styrelsen i dess helhet finns på Bolagets hemsida, www.enadglobal7.com, och i valberedningens fullständiga förslag.

Punkt 9: Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska gälla tills vidare.

Allmänt
Riktlinjerna ska tillämpas på ersättning som kan komma att avtalas eller på ändringar i redan avtalad ersättning efter det att riktlinjerna antagits av extra bolagsstämman den 15 mars 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättning som särskilt beslutas av bolagsstämman eller ersättning i form av aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner, vilka kräver särskilt godkännande av bolagsstämman.

Riktlinjernas bidrag till Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Riktlinjerna ska bidra till att skapa förutsättningar för Bolaget att rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare för att framgångsrikt kunna genomföra Bolagets affärsstrategi och uppnå Bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Riktlinjerna ska även stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet som helhet samt öka motivationen hos de ledande befattningshavarna och öka samhörigheten inom Bolaget. Riktlinjernas syfte är vidare att skapa samsyn mellan Bolagets aktieägare och de ledande befattningshavarna. Riktlinjerna ska även bidra till en god etik och kultur inom Bolaget.

För att uppnå Bolagets affärsstrategi måste den totala årliga ersättningen vara marknadsbaserad och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där den ledande befattningshavaren är placerad, samt ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenhet; dessutom bör exceptionella prestationer återspeglas i den totala ersättningen. För mer information om Bolagets affärsstrategi, se kapitalmarknadspresentationen daterad den 20 september 2023 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.
Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer är avsedd att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

Normerna för ersättning etc.
Ersättningen till de ledande befattningshavarna i Bolaget ska utgöras av fast kontant lön, eventuell rörlig kontant lön, övriga sedvanliga förmåner samt pensionsförmåner. Den sammanlagda kontanta ersättningen, inklusive pensionsförmåner, ska på årsbasis vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där den ledande befattningshavaren är baserad och ta hänsyn till den ledande befattningshavarens individuella ansvar, kompetens, kvalifikationer och erfarenheter samt återspegla eventuella anmärkningsvärda prestationer. Fast- och rörlig kontant lön ska vara relaterad till den ledande befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den fasta kontanta lönen kan uppdateras på årsbasis.

De ledande befattningshavarna kan erhålla rörlig kontant ersättning utöver den fasta kontanta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet av faktiska förutbestämda mål baserade på Bolagets affärsstrategi och den långsiktiga affärsplan som godkänts av styrelsen. Målen kan inkludera aktiebaserade eller finansiella mål på koncernnivå, operativa mål och mål för hållbarhet och socialt ansvar så väl som medarbetarengagemang. Dessa mål ska fastställas och dokumenteras årligen. Bolaget har fastställt finansiella mål och nyckeltal i förhållande till strategiska och affärskritiska initiativ och projekt som säkerställer överensstämmelse med affärsplanen och affärsstrategin för en fortsatt hållbar verksamhet. Den rörliga kontanta ersättningen ska också vara utformad så att den uppmuntrar till rätt beteende och bidrar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan befattningshavaren och Bolagets aktieägare i syfte att bidra till Bolagets långsiktiga intressen.

Kontantbaserad rörlig ersättning ska intjänas och utbetalas pro rata baserat på antalet arbetsmånader och dagar sedan första anställningsdatum förutsatt att den anställde börjar i Bolaget senast den 30 september. Om den anställde börjar i Bolaget efter den 30 september ska eventuell rätt till kontantbaserad rörlig ersättning inträda från och med nästkommande räkenskapsår. Eventuell kontant rörlig ersättning ska inte överstiga 100 procent av den fasta årliga kontantlönen, om det motiveras av extraordinära koncernresultat.

Villkoren för all rörlig kontantersättning bör utformas så att styrelsen kan minska eller hålla inne utbetalningen av rörlig ersättning vid exceptionella ekonomiska förhållanden, eller om styrelsen finner utbetalningarna orimliga och oförenliga med Bolagets ansvar gentemot sina aktieägare eller intressenter. Vad gäller årliga kontanta bonusar ska det vara möjligt att minska eller hålla inne utbetalningar, om styrelsen anser att det är rimligt på grund av andra skäl. Bolaget ska ha möjlighet att, enligt tillämplig lag eller avtalsbestämmelser, med förbehåll för de begränsningar som kan gälla enligt lag eller avtal, helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som betalats ut på felaktiga grunder.

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå i undantagsfall, förutsatt att sådana arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individuell basis. Syftet med sådana arrangemang kan vara att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare, eller som ersättning för extraordinärt arbete utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Storleken och strukturen på sådan ersättning ska bestämmas av ersättningskommittén baserat på nivån av förväntad påverkan på Bolagets löpande resultat. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen efter förslag från ersättningskommittén.

Pensionsförmåner för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska återspegla normala marknadsvillkor, jämfört med vad som generellt gäller för motsvarande ledande befattningshavare i andra företag och ska normalt baseras på avgiftsbestämda pensionsplaner. Rätt till pension inträder normalt vid 65 års ålder.

Anställda har rätt till löneväxling (dvs. att istället för lön välja att få lönen som pensionsinbetalning. Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för arbetsgivaren). Rörlig kontantersättning berättigar inte till någon pensionsrätt/avsättning, om inte annat följer av lokal lagstiftning. Pensionspremierna för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Bolaget kan tillhandahålla andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan innefatta tjänstebil, hälsovård och utbildning. Sådana förmåner ska anses rimliga i förhållande till praxis på den marknad där respektive ledande befattningshavare är verksam och får sammantaget uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För befattningshavare som är stationerade i ett annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig utsträckning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förenade med sådan utstationering, varvid det övergripande syftet med dessa riktlinjer så långt som möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får inte överstiga 15 procent av den fasta årliga kontanta lönen.

Om en styrelseledamot utför tjänster för Bolagets räkning, som inte utgör styrelsearbete, kan ytterligare konsultarvoden eller annan ytterligare ersättning betalas till styrelseledamöter efter beslut av styrelsen på rekommendation från ersättningskommittén. Sådan ersättning ska utformas i enlighet med dessa riktlinjer.

När den mätbara perioden för uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Styrelsen ansvarar, efter rekommendation från ersättningsutskottet, för bedömningen av rörlig kontantersättning till verkställande direktören och verkställande direktören ansvarar för bedömningen av rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavare. Vad gäller finansiella mål ska utvärderingen baseras på Bolagets senaste offentligt tillgängliga finansiella information.

Uppsägning och avgångsvederlag
Fast lön under uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande maximalt två års fast lön. En sanktionerad uppsägningstid för en ledande befattningshavare får inte överstiga tolv månader, under vilken tid löneutbetalning ska fortsätta. Vid uppsägning från befattnings-havarens sida får uppsägningstiden inte överstiga sex månader, utan rätt till avgångsvederlag, om inte annat följer av bestämmelserna i anställningsavtalet.

Ersättning får utgå för åtaganden om konkurrensklausuler. Sådan ersättning ska kompensera för inkomstbortfall. Ersättningen ska baseras på den fasta kontantlönen vid tidpunkten för anställningens upphörande, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller.

Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna för bland annat rekrytering av ledande befattningshavare på den globala arbetsmarknaden för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att säkerställa Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Sådan avvikelse ska även godkännas av ersättningsutskottet.

Förberedelser, beslutsprocesser etc.
Beslut om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen eller, i förekommande fall, verkställande direktören.

Ersättningsutskottet ska även bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska fortsätta att gälla till dess att nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman.

Bolaget anser att ersättning är en av flera viktiga komponenter för att attrahera och behålla rätt medarbetare. Bolaget ska erbjuda ett totalt belöningspaket som är:

 • Rättvist och skäligt. Ingen anställd får diskrimineras på grund av kön, etnicitet, ålder, funktionshinder eller någon annan faktor som inte är relaterad till prestation eller erfarenhet. Belöningar ska sättas i relation till den nivå av ansvar och påverkan på verksamheten som en viss roll har.
 • I linje med marknaden. Bolaget strävar efter att erbjuda marknadsmässig ersättning. Grundlön och rörlig lön, liksom förmåner och pensioner, ska vara i linje med vad varje lokal marknad erbjuder för liknande befattningar.
 • Prestationsbaserad. Företaget uppmärksammar personer som är engagerade i hållbara långsiktiga resultat som driver verksamheten och utvecklar företaget i linje med våra värderingar och principer. Goda prestationer är den främsta särskiljande faktorn för medarbetarnas belöningspaket.

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats, vad avser uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökningstakt och ökning över tid, när ersättningsutskottet och styrelsen fattat beslut om utvärderingen av skäligheten av dessa riktlinjer och de begränsningar som följer av riktlinjerna.

Styrelsen anser att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är proportionerliga i förhållande till lönenivåer, ersättningsnivåer och villkor för övriga anställda i koncernen.

Efterlevnaden av riktlinjerna ska kontrolleras årligen, bland annat genom insamling av dokumenterade årliga mål för kortsiktig rörlig ersättning.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 88 603 526 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Fullmaktsformulär, formulär för förhandsröstning och fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Sveavägen 17, plan 5, 111 57 Stockholm och på Bolagets hemsida, www.enadglobal7.com, enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Stockholm i februari 2024
Enad Global 7 AB (publ)
Styrelsen