KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TOADMAN INTERACTIVE AB (PUBL)

Aktieägarna i Toadman Interactive AB (publ), org. nr 556923-2837, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 24 juni 2019 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman ska:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 17 juni 2019;

2. dels senast tisdagen den 18 juni 2019 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Toadman EGM 2019") eller per e-post till ian.gulam@bakermckenzie.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast måndagen den 17 juni 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast tisdagen den 18 juni 2019. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.toadmaninteractive.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en justeringsperson
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
  7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer jur. kand. Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission enligt ovan endast för att slutföra förvärvet (genom fusion) av Petrol Advertising, Inc. och antalet aktier får uppgå till högst ett antal som motsvarar ett värde om 7 250 000 amerikanska dollar baserat på en teckningskurs som fastställs som den genomsnittliga stängningskursen av Bolagets aktier på Nasdaq First North tio handelsdagar innan tillträdet av förvärvet samt med beaktande av stängningskursen av växlingskursen USD/SEK per dagen innan tillträdet.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 6, krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 16 978 761 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut framgår av kallelsen. Kallelsen och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast två veckor före stämman hos Bolaget på Sveavägen 20, 6tr och på Bolagets webbplats www.toadmaninteractive.com och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

*****

 

Stockholm juni 2019

Toadman Interactive AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

robin@thetoadman.com 

+46 70 477 06 34

Certified Adviser:

Eminova Fondkomission AB

Info@eminova.se

08 -684 211 00

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.