Kommuniké från årsstämma i Enad Global 7

Årsstämman i Enad Global 7 AB (publ) ("Enad Global 7" eller "Bolaget") hölls idag den 7 maj 2020 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Enad Global 7 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

VINSTDISPOSITION

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserat resultat, inklusive årets resultat -4 984 824 kronor, totalt 176 609 133, överförs i ny räkning.

ANSVARSFRIHET

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

VAL AV STYRELSE, REVISOR SAMT ARVODERING

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Till styrelseledamöter omvaldes Alexander Albedj, Robin Flodin, Sven Folkesson, Marie-Louise Hellström Gefwert och Gunnar Lind. Till ny styrelseledamot valdes Erik Nielsen. Alexander Albedj omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att den auktoriserade revisorn Beata Lihammar fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Det beslutades att arvode till styrelsens ledamöter skulle utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor till i Bolaget övrig icke anställd ledamot, totalt 840 000 kronor. Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv eller för betalning av befintliga tilläggsköpeskillingar för redan genomförda förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.enadglobal7.com.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alex@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 100+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra förlag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Toadman Studios och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning och har tidigare arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 200 anställda i 8 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00