Kommuniké från årsstämma i Enad Global 7 AB (publ) den 21 juni 2022

Årsstämman i Enad Global 7 AB (publ) ("EG7" eller "Bolaget") hölls idag den 21 juni 2022 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

 

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i EG7 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

 

Vinstdisposition

 

Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

 

Ansvarsfrihet

 

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 i enlighet med revisorns tillstyrkan. Det noterades att aktieägare som företräder mer än 10 procent av det totala antalet röster i Bolaget röstade mot ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

 

Val av styrelse, revisor samt arvodering

 

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

 

Till styrelseledamöter omvaldes Jason Epstein, Alexander Albedj, Gunnar Lind och Marie-Louise Gefwert. Till nya styrelseledamot valdes Shum Singh. Jason Epstein valdes till styrelsens ordförande.

 

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) valdes till Bolagets revisor. PwC har meddelat att den auktoriserade revisorn Niklas Renström kommer vara huvudansvarig revisor.

 

Det beslutades att arvode till ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med 250 000 kronor (250 000 kronor) och 600 000 kronor (600 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Vidare beslutades att arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordförande och med 75 000 kronor till vardera av de andra ledamöterna i revisionsutskottet och att arvode om 75 000 kronor utgår till ordförande och 50 000 kronor till övriga i ersättningsutskottet.

 

Principer för valberedningen

 

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de i kallelsen intagna principerna för valberedning.

 

Beslut om införande av ett personaloptionsprogram, beslut om antagande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram och beslut om a) en riktad emission av teckningsoptioner och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna

 

Det beslutades att inte godkänna styrelsens förslag om antagande av ett personaloptionsprogram och beslutet om antagande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Vidare beslutades att inte godkänna styrelsens förslag till beslut om a) en riktad emission av teckningsoptioner och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

 

Det beslutades att inte godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

 

För mer information, kontakta:

 

Ji Ham, tillförordnad VD
Tel: +46 70065 07 53
ji@enadglobal7.com

 

Fredrik Rüdén, vice VD och CFO
Tel: +46 733 117262
fredrik.ruden@enadglobal7.com

 

Om EG7

 

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny och Elden Ring. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Fireshine Games besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 880 anställda i 16 kontor världen över.

 

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

 

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

 

VIKTIG INFORMATION

Informationen är sådan som Enad Global 7 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-21 16:34 CET.