Kommuniké från årsstämma i Enad Global 7 AB (publ)

Årsstämman i Enad Global 7 AB (publ) ("EG7" eller "Bolaget") hölls idag den 21 juni 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i EG7 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

VINSTDISPOSITION
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

ANSVARSFRIHET
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

VAL AV STYRELSE, REVISOR SAMT ARVODERING
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelsen och ledamöterna av dess utskott ska uppgå till totalt 1 900 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 900 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

  • 250 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 600 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd; och
  • arvode om 100 000 kronor till ordförande och 75 000 kronor till vardera av de andra ledamöterna i revisionsutskottet och 75 000 kronor utgår till ordförande och 50 000 utgår till vardera av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Jason Epstein, Gunnar Lind och Marie-Louise Gefwert. Ji Ham, Ben Braun och Ron Moravek valdes in som nya ledamöter. Jason Epstein omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes som Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) har meddelat att den auktoriserade revisorn Nicklas Renström fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att de principer för valberedningen, som i huvudsak är desamma som de som antogs på årsstämman 2022 ska antas och gälla tills vidare.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.
Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras i enlighet med förvärvsavtal eller på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.enadglobal7.com.