Kommuniké från årsstämma i Toadman Interactive

Årsstämman i Toadman Interactive AB (publ) ("Toadman Interactive" eller "Bolaget") hölls idag den 9 maj 2019 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserat resultat, inklusive årets resultat 2 781 541 kronor, totalt 28 513 797, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Till styrelseledamöter omvaldes Alexander Albedj, Robin Flodin, Marie-Louise Hellström Gefwert och Sven Folkesson. Alexander Albedj omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag valdes som ny revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma istället för Finnhammars Revisionsbyrå Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har anmält auktoriserade revisorn Beata Lihammar som ny huvudansvarig revisor.

Det beslutades att arvode till styrelsens ledamöter skulle utgå med 0 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till i Bolaget övrig icke anställd ledamot, totalt 100 000 kronor. Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Fondemission utan utgivande av nya aktier

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission utan utgivande av nya aktier. Genom fondemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 47 765,133883 kronor till 679 150,44 kronor. Fondemissionen genomförs genom överföring av 47 765,133883 kronor från fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning till aktiekapital.

Inga nya aktier ges ut i samband med fondemissionen. Akties kvotvärde ökar därmed med cirka 0,0025 kronor per aktie till 0,040 kronor per aktie.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv eller för betalning av befintliga tilläggsköpeskillingar för redan genomförda förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.toadmaninteractive.com.

För ytterligare information kontakta:

Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

robin@thetoadman.com 

+46 70 477 06 34

Certified Adviser:

Eminova Fondkomission AB

Info@eminova.se

08 -684 211 00

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.