Kommuniké från extra bolagsstämma i Enad Global 7 AB (publ)

Extra bolagsstämman i Enad Global 7 AB (publ) ("Bolaget") hölls idag den 13 december 2023 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Utdelning
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med sammanlagt 39 871 586,70 kronor, motsvarande 0,45 kronor per aktie, att utbetalas kontant. Utdelningen betalas två gånger kvartalsvis, varvid första utbetalningen uppgår till 0,23 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 20 378 810,98 kronor, och andra utbetalningen uppgår till 0,22 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 19 492 775,72 kronor.

Avstämningsdag för den första utbetalningen är den 1 mars 2024, varvid utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 6 mars 2024. Avstämningsdag för den andra utbetalningen är den 3 juni 2024, varvid utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 7 juni 2024.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och det fullständiga förslaget som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.enadglobal7.com.