Kommuniké från extra bolagsstämma i Enad Global 7

Pressmeddelande, Stockholm 17 december 2020

Extra bolagsstämman i Enad Global 7 AB (publ) ("Enad Global 7" eller "Bolaget") hölls idag den 17 december 2020 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSIONER

I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen för Enad Global 7 den 2 december 2020 om nyemissioner av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande i enlighet med följande.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 10 516 257 aktier. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 420 650,28 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma investerare som anmält intresse i det accelererade bookbuilding-förfarandet. Teckningskursen för aktierna ska vara 82 kronor per aktie, totalt 862 333 074 kronor. Nyemissionen görs för att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt för att finansiera förvärvet av Daybreak Game Company LLC ("Daybreak"). Samtliga aktier har tecknats och tilldelats tecknare.

Extra bolagsstämman beslutade även att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 413 042 aktier. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 16 521,68 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Erik Nielsen (styrelseledamot) som anmält intresse i det accelererade bookbuilding-förfarandet. Teckningskursen för aktierna ska vara 82 kronor per aktie, totalt 33 869 444 kronor. Samtliga aktier har tecknats och tilldelats tecknaren.

Extra bolagsstämman beslutade slutligen att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 10 079 985 aktier. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 403 199,40 kronor. Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma säljarna av Daybreak. Teckningskursen för varje aktie ska vara 84,14 kronor, totalt högst 848 129 937,90 kronor om samtliga aktier tecknas. Grunden för teckningskursen är baserad på avtal i samband med förvärvet av Daybreak, och motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under 10 handelsdagar på Nasdaq First North Growth Market före den 1 december 2020. Aktierna kommer tecknas och tilldelas i samband med tillträdet av förvärvet av Daybreak.

Nyemissionerna resulterar i en utspädning av cirka 27 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionernas genomförande genom en ökning av antalet utestående aktier från 55 621 079 till 76 630 363.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER; TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för extra bolagsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv eller för betalning av befintliga tilläggsköpeskillingar för redan genomförda förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras i enlighet med förvärvsavtal eller på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. I samband med att Bolaget genomförde de ovan nämnda nyemissionerna, där utfallet offentliggjordes den 2 december 2020, utnyttjade styrelsen hela bemyndigande, förutom den del som hör till tilläggsköpeskillingar, som extra bolagsstämman den 29 oktober 2020 lämnade till styrelsen. Den del från det tidigare bemyndigandet avseende tilläggsköpeskillingar kvarstår.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.enadglobal7.com.

Informationen i detta pressmeddelande skickades, genom nedan kontaktpersons försorg, för publicering vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, Cision, vid publiceringen av detta pressmeddelande.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom, spelindustrin som utvecklar, marknadsför förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 170+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra förlag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning och har tidigare arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 270 anställda i 10 kontor världen över.

Nasdaq First North Ticker Symbol: EG7

Certified Adviser: Eminova Fondkomission AB, Info@eminova.se, +46 8 684 211 00