Kommuniké från extra bolagsstämma i Toadman Interactive

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 12 december 2019

Extra bolagsstämma i Toadman Interactive AB (publ) ("Toadman" eller "Bolaget") hölls idag den 12 december 2019 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

BESLUT OM ATT GODKÄNNA STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen för Toadman den 27 november 2019 om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Extra bolagsstämman har idag beslutat att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 9 117 640 aktier.

Nyemissionen görs för att finansiera delar av förvärvet av Sold Out Sales & Marketing Limited.

Nyemissionen resulterar i en utspädning av cirka 29,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionens genomförande genom en ökning av antalet utestående aktier med 9 117 640 till 31 209 159. Aktiekapitalet kommer att öka med 364 705,60 kronor från 883 660,76 kronor till 1 248 366,36 kronor. Av de 9 117 640 aktierna som emitteras levereras 6 345 000 aktier till de investerare som förvärvat aktier i den riktade nyemission som styrelsen offentliggjorde den 27 november 2019 och 2 772 640 aktier utgör vederlag i förvärvet av Sold Out Sales & Marketing Limited.

VAL AV NY STYRELSELEDAMOT

Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades att välja Gunnar Lind som ny ledamot och att han ska erhålla samma arvode som övriga betalda ledamöter i enlighet med årsstämmans beslut, varvid ersättning ska utgå med 50 000 kronor. Samtliga övriga ledamöter Alexander Albedj (ordförande), Robin Flodin, Marie-Louise Hellström Gefwert och Sven Folkesson kvarstår som ledamöter.

För mer information om Gunnar Lind och detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman samt förvärvet av Sold Out Sales & Marketing Limited i sin helhet hänvisas till kallelsen respektive pressmeddelanden som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.toadmaninteractive.com.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@thetoadman.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alexander.albedj@thetoadman.com

OM TOADMAN

Toadman utvecklar och marknadsför PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 100+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra förlag världen över genom sin spelutvecklingsdivision. Dessutom har koncernens marknadsavdelning bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med 200 anställda i 6 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: TOAD

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkomission AB, Tel: +46 8 684 211 00