Kommuniké från extra bolagsstämma i Toadman Interactive

Extra bolagsstämma i Toadman Interactive AB (publ) ("Toadman Interactive" eller "Bolaget") hölls idag den 24 juni 2019 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission enligt ovan endast för att slutföra förvärvet (genom fusion) av Petrol Advertising, Inc. och antalet aktier får uppgå till högst ett antal som motsvarar ett värde om 7 250 000 amerikanska dollar baserat på en teckningskurs som fastställs som den genomsnittliga stängningskursen av Bolagets aktier på Nasdaq First North tio handelsdagar innan tillträdet av förvärvet samt med beaktande av stängningskursen av växlingskursen USD/SEK per dagen innan tillträdet.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.toadmaninteractive.com.

För ytterligare information kontakta:

Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

robin@thetoadman.com 

+46 70 477 06 34

Certified Adviser:

Eminova Fondkomission AB

Info@eminova.se

08 -684 211 00

Om Toadman Interactive AB (publ):

Toadman Interactive är en svensk spelutvecklingsstudio med säte i Stockholm, vars affärsidé är att utveckla spel för en växande konsumentmarknad för spelare på global basis. Fokus ligger främst på spel inom områdena actionbaserade rollspel, men kan också vara spel i relaterade områden. Bolagets anställda har sedan starten 2013 varit involverade i utvecklingen av välkända PC- och konsoltitlar, samt mobila, inklusive Dead Island, Killing Floor och Warhammer: Vermintide. Bolagets mål är att skapa ett oberoende spelutvecklingsföretag som utvecklar spel genom egna investeringar, vilket således inte behöver förlita sig på externa investeringar. Bolagets strategi är att fortsätta växa genom att utveckla spel i sina befintliga kontor och att arbeta sig upp i värdekedjan genom att först gå till att utveckla spel genom egna medel och sedan också placera spel på egen hand. För ytterligare information, besök www.toadmaninteractive.com

Nasdaq First North Ticker Symbol: TOAD

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2018 kl. 11:10 CET.