Kommuniké från extra bolagsstämma i Toadman Interactive

Extra bolagsstämma i Toadman Interactive AB (publ) ("Toadman Interactive" eller "Bolaget") hölls idag den 19 mars 2019 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen den 4 nars 2019 om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Extra bolagsstämman har idag beslutat att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 1 800 000 aktier.

Teckningskursen för aktierna i nyemissionen uppgår till 11,70 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under perioden 4 mars 2019 till och med 18 mars 2019 med en rabatt om 10 procent. Om samtliga aktier tecknas i nyemissionen tillförs Toadman Interactive högst 21 060 000 kronor.

Syftet med beslutet om nyemission av aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen ska kunna riktas till allmänheten i Sverige för att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning för fortsatt tillväx.

Genom att teckningskursen i nyemissionen fastställs genom en volymviktad genomsnittskurs med sedvanlig rabatt i samband med spridningsemissioner är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Utspädning med anledning av nyemissionen

Genomförandet av nyemissionerna innebär en utspädningseffekt om högst cirka 10,60 procent av antalet aktier och röster i Bolaget förutsatt att nyemissionen blir fulltecknad genom att antalet aktier ökar med högst 1 800 000 till 16 978 761. Aktiekapitalet ökar vid full teckning i nyemissionen med cirka 67 466 kronor från cirka 568 919 kronor till cirka 636 385 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt 20 procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för stämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan ska endast kunna ske i samband med förvärv eller för betalning av befintliga tilläggsköpeskillingar för redan genomförda förvärv.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman samt emissionen och erbjudandet i sin helhet hänvisas till de fullständiga förslagen som finns tillgängliga hos Bolaget samt pressmeddelanden och investerarmemorandum som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.toadmaninteractive.com.

För ytterligare information kontakta:

Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

robin@thetoadman.com

+46 70 477 06 34

Certified Adviser:

Eminova Fondkomission AB

Info@eminova.se

08 -684 211 00

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2019 kl. 15:15 CET.