Kommuniké från extra bolagsstämma i Toadman Interactive AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Toadman Interactive AB (publ), som hölls den 27 augusti 2018 fattades bland annat följande beslut:

Bolagets räkenskapsår ändras till att omfatta tiden den 1 januari till 31 december. Denna ändring innebär att räkenskapsåret under innevarande period förlängs med 4 månader och omfattar därefter tiden den 1 september 2017 till 31 december 2018. Syftet med denna ändring av räkenskapsår till kalenderår är att synkronisera verksamhetsåret med Toadmans tre utländska dotterbolag i Tyskland, Ryssland och Norge för att få enhetligt räkenskapsår inom koncernen samt att följa praxis och för att underlätta jämförelser.

Kommentarer från VD Robin Flodin:

– ”Vi har idag haft en extra bolagsstämma för att se till att vi är synkroniserade i koncernen när det gäller vårt räkenskapsår. Detta för att våra aktieägare enklare ska kunna få en överblick över verksamhetens utveckling. Ändringen är en pusselbit i vårt arbete att bli en större koncern.”

Om Toadman Interactive AB (publ):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

För ytterligare information kontakta IR:

ir@toadmaninteractive.com

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018 kl. 17:25 CET.