Korrigering avseende bokslutskommuniké 2020

Styrelse och ledning har i samband med upprättandet av årsredovisningen för 2020 konstaterat att skatt hänförlig till transaktioner redovisade direkt mot eget kapital har redovisats i resultaträkningen istället för eget kapital. Styrelsen har bedömt redovisningen av skatt vara så väsentlig att korrigering av bokslutet skall göras och justeringen har inneburit att bokslutet ändrats på följande poster i relation till den bokslutskommuniké som tidigare avgivits:

Resultaträkningen

Ökad skattekostnad om                                                                      -11 343 tkr

Minskat periodens resultat om                                                            -11 343 tkr

Balansräkningen

Ökat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare                       11 343 tkr

Minskat periodens resultat om                                                           -11 343 tkr

De ovanstående justeringarna finns beskrivna i den årsredovisning som avses publiceras den 27 april, 2021 och justeringar har också påverkan på bolagets tidigare lämnade kvartalsrapport per 31 december 2020. Justeringar på kvartalsrapporter kommer att redovisas i jämförelsesiffror under 2021. Effekt av förändringar i kvartalsrapporter har upplysts om i årsredovisningen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 835 anställda i 15 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl. 17.20 CEST.