Nasdaq Stockholm AB har godkänt Toadman Interactive AB:s (publ) ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North i Stockholm

Nasdaq Stockholm AB har meddelat Toadman Interactive AB (publ) (”Toadman Interactive” eller ”Bolaget”) att Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolaget aktier på Nasdaq First North i Stockholm (”Nasdaq First North”) har blivit godkänd. I samråd med Nordic Growth Market (”NGM”) har Bolaget beslutat att sista dag för handel på NGM är den 1 februari 2019. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 4 februari 2019. Aktieägare i Toadman Interactive kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Toadman Interactive har med anledning av listbytet upprättat en bolagsbeskrivning som kommer att publiceras på Bolagets hemsida två arbetsdagar innan första dag för handel på Nasdaq First North dvs. den 31 januari 2019. Bolagsbeskrivningen har enbart upprättats i samband med ansökan om upptagande till handel av aktierna på Nasdaq First North och innehåller inte något erbjudande till allmänheten om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, vare sig i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Toadman Interactives aktier på NGM handlas under kortnamnet TOAD MTF och kommer vid notering på Nasdaq First North att handlas under kortnamnet TOAD.

I samband med listbytet har Baker McKenzie agerat Bolagets legala rådgivare. Eminova Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För ytterligare information kontakta: 

Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

robin@thetoadman.com

+46 70 477 06 34

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2019 kl.15:45.

Om Toadman Interactive AB (publ): 

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.