Styrelsen för EG7 presenterar reviderade förslag till årsstämman 2022

Styrelsen i Enad Global 7 AB (publ) (”Bolaget”) har, efter diskussioner med institutionella aktieägare i Bolaget, reviderat sina förslag inför årsstämman den 21 juni 2022 avseende de föreslagna incitamentsprogrammen och det föreslagna bemyndigandet att emittera nya aktier m.m.. De reviderade förslagen innehåller begränsningar jämfört med de initiala förslag som presenterades i kallelsen till årsstämman.

Bolagets styrelse har, efter diskussioner med institutionella aktieägare i Bolaget, beslutat att lägga fram reviderade förslag inför årsstämman den 21 juni 2022. De uppdaterade förslagen innehåller begränsningar jämfört med de ursprungliga förslagen som presenterades i kallelsen till årsstämman. De reviderade förslagen innehåller följande huvudsakliga ändringar:

Förslag till beslut om att genomföra ett personaloptionsprogram (”Personaloptionsprogram 2022/2025”) och ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram (”Teckningsoptionsprogram 2022/2025”) genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 12–14 på dagordningen):

  • Det maximala antalet personaloptioner enligt personaloptionsprogrammet 2022/2025 reduceras från 2 519 890 till 1 584 000. Det maximala antalet teckningsoptioner under teckningsoptionsprogrammet 2022/2025 reduceras från 380 110 till 216 000.
  • Det maximala antalet personaloptioner per deltagare enligt personaloptionsprogrammet 2022/2025 ändras från 438 000 till 558 000 för ledande befattningshavare och från 100 000 till 126 000 för andra nyckelpersoner. Det maximala antalet teckningsoptioner per deltagare under teckningsoptionsprogrammet 2022/2025 ändras från 350 870 till 162 000 för ledande befattningshavare och från 29 239 till 54 000 för övriga nyckelpersoner.
  • Det maximala antalet personaloptioner per kategori enligt personaloptionsprogrammet 2022/2025 ändras från 438 000 till 558 000 för ledande befattningshavare och från 2 081 890 till 1 026 000 för andra nyckelpersoner. Det maximala antalet teckningsoptioner per kategori under teckningsoptionsprogrammet 2022/2025 ändras från 350 870 till 162 000 för ledande befattningshavare och från 29 239 till 54 000 för andra nyckelpersoner.
  • Lösenpriset för varje personaloption enligt personaloptionsprogrammet 2022/2025 och varje teckningsoption under 2022/2025 ändras från 20,51 SEK (motsvarande 130 procent av det volymvägda genomsnittspriset för aktier i Bolaget enligt Nasdaq First North Growth Market under en period mellan 6 maj 2022 och den 18 maj 2022) till ett lösenpris motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktier i Bolaget enligt Nasdaq First North Growth Market under en period fr.o.m. inklusive 25 juli 2022 till och med 5 augusti 2022.
  • Skulle alla personaloptioner under personaloptionsprogrammet 2022/2025 och alla teckningsoptioner under teckningsoptionsprogrammet 2022/2025 utnyttjas, kommer den maximala ökningen av aktien att vara 1 800 000, vilket innebär att den maximala utspädningen minskas från 3,17 procent till 2,03 procent.
  • Den preliminära beräkningen av värderingen av teckningsoptionspremien ändras från 3,03 kr till 3,87 kr.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 15 på dagordningen):

  • Den maximala ökningen av Bolagets aktiekapital efter utspädning efter utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler minskas från 20 procent till 10 procent.

Inga ytterligare ändringar i styrelsens förslag har gjorts. För de fullständiga reviderade förslagen, se www.enadglobal7.com.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ji Ham, tillförordnad VD

Tel: +46 70 065 07 53

ji@enadglobal7.com

Fredrik Rüdén, vice VD och CFO

Tel: +46 733 117 262

fredrik.ruden@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom spelindustrin som utvecklar, marknadsför, förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget har 470+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra företag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Daybreak Games, Piranha Games, Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny och Elden Ring. Koncernens förläggar- och distributionsavdelningar Innova och Fireshine Games besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 880 anställda i 16 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad Adviser: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Informationen är sådan som Enad Global 7 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-14 13:15 CET.