Toadman Interactive AB (publ) avser att byta handelsplats till Nasdaq First North i Stockholm under första halvåret 2019

Styrelsen i Toadman Interactive AB (publ) (”Toadman Interactive” eller ”Bolaget”) har beslutat om att verka för att byta handelsplats från NGM Nordic MTF till Nasdaq First North i Stockholm. Bolaget kommer att verka för att genomförandet av bytet av handelsplats sker under första halvåret 2019 och är ett led i Toadman Interactives expansiva strategi.

Nasdaq First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, med samma legala status som NGM Nordic MTF som är en så kallad multilateral handelsplats (MTF). Bolagets styrelse anser att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North skulle vara ett positivt och viktigt steg i Toadman Interactives utveckling som ytterligare kommer att öka kännedomen om Toadman Interactive samt stärka dess varumärke bland annat genom Nasdaqs internationella igenkänningsfaktor. Vidare förväntas ett upptagande till handel på Nasdaq First North att tillgodose intresse från institutionella investerare samt därutöver ge Bolaget ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna då Bolaget bedömer att denna typ av investerare har bättre möjlighet till handel på Nasdaq First North. Styrelsen anser vidare att ett listbyte skulle ge ökad tillit för partners och potentiella förvärvsobjekt och i förlängningen leda till bättre affärer för Bolaget.

Bolaget kommer fortsatt att tillämpa samma redovisningsprinciper. Aktieägare i Toadman Interactive kommer inte behöva vidta några åtgärder vid ett byte av handelsplats till Nasdaq First North.

Toadmans ledning och styrelse vill dock påpeka att Bolaget är mycket nöjda med samarbetet med NGM, som stöttat Bolaget väl under sin tid som noterat bolag.

För ytterligare information kontakta: 

Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)

alexander.albedj@thetoadman.com  

+46 76 221 30 75

Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

+46 70 477 06 34

robin@thetoadman.com

Om Toadman Interactive AB (publ): 

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

Viktig information:

Denna information är sådan som Toadman Interactive AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2018 kl. 19:45 CET.