Toadman Interactive AB (publ) publicerar bolagsbeskrivning i sambandmed listbyte till Nasdaq First North

Nasdaq Stockholm AB godkände den 23 januari 2019 Toadman Interactive AB:s (publ) (“Toadman
Interactive” eller “Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq
First North i Stockholm. Bolaget har i anledning därav publicerat en bolagsbeskrivning på sin
hemsida i enlighet med Nasdaq First Norths noteringskrav.
Bolagsbeskrivningen återfinns på Bolagets hemsida http://toadmaninteractive.com/investor-
relations/.
Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller
inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i
någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innefattar bland annat, men är inte begränsat till
information om Bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning, risker och information om
styrelse, ledning samt bolagsstyrning.
För ytterligare information kontakta:
Alexander Albedj, styrelseordförande Toadman Interactive AB (publ)
alexander.albedj@thetoadman.com
+46 76 221 30 75
Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)
+46 70 477 06 34
robin@thetoadman.com

Om Toadman Interactive AB (publ):
Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och
därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen
utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.