Toadman Interactive fullföljer förvärvet av Petrol Advertising

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 27 juni 2019

Toadman Interactive AB (publ) ("Toadman" eller "Bolaget") har idag fullföljt förvärvet av 100 procent av aktierna i Petrol Advertising, Inc. ("PETROL"), vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande publicerat den 4 juni 2019, för en initial köpeskilling om 18,0 miljoner dollar på kontant- och skuldfri basis (”Samgåendet”). Köpeskillingen består delvis av en riktad nyemission av aktier i Toadman om 4 647 435 aktier till aktieägarna i PETROL som baseras på 7,25 miljoner dollar, motsvarande 67,3 miljoner kronor[1], av Toadman aktier (beräknat enligt nedan) (”Aktievederlaget”), och delvis genom en kontantbetalning som uppgår till 10,75 miljoner dollar, motsvarande 99,8 miljoner kronor1, justerat för förändringar i nettorörelsekapitalet i PETROL (”Kontantvederlaget”). Efter Samgåendet och emissionen av aktier i Toadman kommer säljarna av PETROL, Alan J. Hunter (genom Hunter Trust) och Benjamin A. Granados (genom Granados Family Trust), äga omkring 16,8 procent respektive 4,7 procent av de utestående aktierna och rösträtterna i Toadman.

Fullföljandet av Samgåendet var avhängigt av att en extra bolagsstämma i Toadman skulle besluta att ge styrelsen i Toadman bemyndigande att besluta om en emission av Aktievederlaget i samband med Samgåendet. Toadmans extra bolagsstämma den 24 juni 2019 beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissionen för att erlägga Aktievederlaget. Styrelsen har idag även, med stöd av bemyndigandet, beslutat om en emission av 4 647 435 aktier för Aktievederlaget som var nödvändig för att fullfölja Samgåendet. Alla övriga förutsättningar inför fullföljandet av Samgåendet har nu uppfyllts.

Antalet emitterade aktier i Aktievederlaget uppgår till 7,25 miljoner dollar av Toadman aktier, fastställt baserats på det genomsnittliga stängningspriset per aktie på Nasdaq First North under de tio sammanhängande handelsdagarna som infallit omedelbart föregående stängningsdatumet satt till den 26 juni 2019, justerat för aktuell SEK/USD växelkurs. Vid stängningsdatumet uppgick det genomsnittliga stängningspriset till 14,2 kronor, motsvarande 1,56 dollar[2]. Samtliga aktier har tecknats och tilldelats säljarna av PETROL och efter emissionen av Aktievederlaget uppgår antalet utestående aktier i Bolaget nu till 21 626 196 och aktiekapitalet uppgår till cirka 865 047 kronor. Nyemissionen av Aktievederlaget innebär en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 21,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget baserat på antalet aktier efter emissionen av Aktievederlaget.

Toadmans och PETROLs finansiella rapportering kommer att konsolideras från och med 1 juli 2019. För ytterligare information om förvärvet av PETROL, vänligen se tidigare pressmeddelande publicerat 4 juni 2019.

FINANSIELL OCH LEGAL RÅDGIVARE

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare för Toadman i relation till Samgåendet och Sole Bookrunner vid emissionen av Obligationerna. Baker McKenzie (Stockholm och San Francisco / Palo Alto kontor) agerar som juridisk rådgivare för Toadman. Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP är juridisk rådgivare till PETROL och dess aktieägare.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@thetoadman.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alexander.albedj@thetoadman.com

Denna information är sådan information som Toadman Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 07:30 CET den 27 juni 2019.

OM TOADMAN

Toadman är en svensk spelutvecklingsstudio med säte i Stockholm, vars affärsidé är att utveckla spel för en växande konsumentmarknad för spelare på global basis. Fokus ligger främst på spel inom områdena actionbaserade rollspel, men kan också vara spel i relaterade områden. Bolagets anställda har sedan starten 2013 varit involverade i utvecklingen av välkända PC- och konsoltitlar, samt mobila, inklusive Dead Island, Killing Floor och Warhammer: Vermintide. Bolagets mål är att skapa ett oberoende spelutvecklingsföretag som utvecklar spel genom egna investeringar, vilket således inte behöver förlita sig på externa investeringar. Bolagets strategi är att fortsätta växa genom att utveckla spel i sina befintliga kontor och att arbeta sig upp i värdekedjan genom att först gå till att utveckla spel genom egna medel och sedan också placera spel på egen hand. För ytterligare information, besök www.toadmaninteractive.com

Nasdaq First North Ticker Symbol: TOAD

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkomission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller skickas till, USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utges endast för informationsändamål och utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i USA eller i någon annan jurisdiktion. De värdepapper som kan komma att emitteras i samband med de transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet").

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets och koncernens framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, prestationer, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknader där Bolaget och Koncernen verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", ”avse”, ”kan”, "planera", "uppskatta" ”komma”, "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller i varje fall deras negativa form eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många bygger i sin tur på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antaganden som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, kan Bolaget inte ge några garantier för att de kommer att uppfyllas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer, kan de faktiska resultaten eller utfallet, på grund av många faktorer, skilja sig väsentligt från de antaganden eller uppskattningar som anges i de framåtblickande uttalandena. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentlig från de förväntningar som uttrycks eller underförstås i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och läsare av detta pressmeddelande bör inte rikta otillbörlig tilltro mot de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, yttrandena och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit finns häri baseras enbart per pressmeddelandets datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter som uppstår i samband med innehållet i detta pressmeddelande.

 

[1] Siffrorna relaterade till amerikanska dollar har blivit konverterade till svenska kronor baserat på avistakursen om USD/SEK 9.28 (avrundat till två decimaler) per stängning den 24 juni 2019.

[2] Siffrorna relaterade till svenska kronor har blivit konverterade till amerikanska dollar baserat på avistakursen om USD/SEK 0.11 (avrundat till två decimaler) per stängning den 24 juni 2019.