Toadman Interactive fullföljer förvärvet av Sold Out

EJ FÖR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 12 december 2019

INSIDERINFORMATION: Toadman Interactive AB (publ) ("Toadman" eller "Bolaget") har idag fullföljt förvärvet av 100 procent av aktierna i Sold Out Sales & Marketing Limited ("Sold Out"), vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande publicerat den 26 november 2019 ("Transaktionen"), för en köpeskilling om 16,0 miljoner pund, plus en tilläggsköpeskilling om 5,2 miljoner pund, på kontant- och skuldfri basis ("Köpeskillingen"). Köpeskillingen erläggs delvis av aktier i Toadman uppgående till 2 772 640 aktier motsvarande ett värde om 4,0 miljoner pund, motsvarande 49,3 miljoner kronor (beräknat enligt nedan) (”Aktievederlaget”), och delvis genom en kontantbetalning som uppgår till 12,0 miljoner pund, motsvarande 148,0 miljoner kronor (”Kontantvederlaget”). Efter Transaktionen kommer säljarna av Sold Out, Garry Williams och James Cato, inneha omkring 4,5 procent vardera av de utestående aktierna och rösterna i Toadman.

FULLFÖLJANDE AV FÖRVÄRVET AV SOLD OUT

Den initiala köpeskillingen som erlagts för 100 procent av aktierna i Sold Out uppgår till 16,0 miljoner pund, motsvarande 197,3 miljoner kronor, på en kontant- och skuldfri basis (den "Initiala Köpeskillingen"). Den Initiala Köpeskillingen består av Kontantvederlaget och Aktievederlaget.

Värdet av Aktievederlaget uppgår till 4,0 miljoner pund, motsvarande 49,3 miljoner kronor och 2 772 640 aktier i Toadman. Priset per Toadman-aktie baseras på den volymviktade genomsnittliga aktiekursen på Nasdaq First North Growth Market för de tio på varandra sammanhängande handelsdagar före den 27 november 2019 motsvarande 17,7881 kronor per Toadman-aktie. Kontantvederlaget om 12,0 miljoner pund, motsvarande 148,0 miljoner kronor, har betalats kontant och finansieras genom likviden som erhålls från den tidigare offentliggjorda obligationsemissionen och riktade nyemissionen.

I tillägg till den Initiala Köpeskillingen kan Toadman komma att betala en tilläggsköpeskilling upp till ytterligare 5,2 miljoner pund till säljarna av Sold Out om Sold Out uppnår en EBIT om 3,2 miljoner pund for tolvmånaders perioden som inleds den 1 januari 2020. Tilläggsköpeskillingen kan komma att betalas genom en kombination av ytterligare aktier och kontanter, där andelen fastställs av Toadman, bortsett från att Toadman inte ska tilldela mer än 2,0 miljoner pund i aktier utan säljarna av Sold Outs medgivande.

Nyemissionen som godkändes av extra bolagsstämma tidigare idag resulterar i en utspädning av cirka 29,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter Transaktionen genom en ökning av antalet utestående aktier med 9 117 640 till 31 209 159. Aktiekapitalet kommer att öka med 364 705,60 kronor från 883 660,76 kronor till 1 248 366,36 kronor. Av de 9 117 640 aktierna som emitteras levereras 6 345 000 aktier till de investerare som förvärvat aktier i den riktade nyemission som styrelsen offentliggjorde den 27 november 2019 och 2 772 640 aktier utgör Aktievederlaget.

Toadmans och Sold Outs finansiella rapportering kommer att konsolideras från och med 1 januari 2020.

För ytterligare information om förvärvet av Sold Out, vänligen se tidigare pressmeddelanden publicerade den 26 och 28 november 2019.

FINANSIELL OCH LEGAL RÅDGIVARE

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare för Toadman i relation till Transaktionen. Baker McKenzie (Stockholm och London) agerar som juridisk rådgivare för Toadman. Harbottle & Lewis LLP är juridisk rådgivare till Sold Out och dess aktieägare, med Cirio Advokatbyrå AB som rådgivare avseende frågor i svensk lag. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Carnegie Investment Bank AB (publ).

ANSVARIGA PARTER

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Toadman Interactive AB (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@thetoadman.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alexander.albedj@thetoadman.com

OM TOADMAN

Toadman utvecklar och marknadsför PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 100+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra förlag världen över genom sin spelutvecklingsdivision. Dessutom har koncernens marknadsavdelning bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med 200 anställda i 6 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: TOAD

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkomission AB, Tel: +46 8 684 211 00

OM SOLD OUT

Sold Out är ett London-baserat ledande videospelförlag och distributör som är specialiserade inom digital och fysisk förlagsverksamhet för konsol- och PC-format. Bolaget i sin nuvarande form grundades 2014 av Garry Williams och James Cato, som sinsemellan har decennier av branscherfarenhet och erkänd kompetens från diverse spelutvecklare. Sold Out har för närvarande 18 anställda med ett fullserviceerbjudande för spelutvecklare som vill ta sina speltitlar till marknaden, med tjänster som sträcker sig från publishing och försäljning till marknadsföring och livscykelhantering.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Toadman i någon jurisdiktion, varken från Toadman eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Toadman har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.