Toadman Interactive ingår avtal om att förvärva Petrol Advertising

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 4 Juni, 2019

Toadman Interactive ingår avtal om att förvärva Petrol Advertising

Toadman Interactive AB (publ) ("Toadman" eller "Bolaget") har idag ingått ett avtal med ägarna till Petrol Advertising, Inc. ("PETROL")[1] om att förvärva 100 procent av aktierna i PETROL till en köpeskilling om 18,0 miljoner dollar på kontant- och skuldfri basis, plus ytterligare köpeskilling om upp till 5,0 miljoner dollar baserat på PETROLs finansiella resultat under de tolv månaderna efter bolagens samgående ("Samgåendet"). PETROL är ett bolag med verksamhet inom kreativ marknadsföring inom spel- och underhållningsindustrin baserat i Burbank, Kalifornien. Köpeskillingen i Samgåendet består av en kontantbetalning och en riktad nyemission av aktier i Toadman till aktieägarna i PETROL. Efter Samgåendet kommer Alan J. Hunter (genom Hunter Trust) och Benjamin A. Granados (genom Granados Family Trust), grundarna och nyckelpersonerna i PETROLs ledningsgrupp, att bli betydande aktieägare i Toadman. Kontantbetalningen vid Samgåendet kommer att finansieras genom en emission av seniora säkerställda obligationer (”Obligationerna”) under en större låneram med förväntat förfall i Juni 2022 (”Obligationslånet”). Samgåendet är villkorat av bland annat godkännande vid en extra bolagsstämma av bemyndigande att utfärda aktier i Toadman.

Kort om Samgåendet

 • Samgåendet är i linje med Toadmans kommunicerade strategi att genomföra kompletterande samgåenden och förvärv för att stärka marknadspositionen och Samgåendet kommer att omvandla Toadman till en betydande marknadsspelare i det globala videospeluniversumet. Kombinationen av Toadman och PETROL medför ett väl positionerat företag med:
  • Minskad affärsrisk genom en ytterligare stabil och lönsam intäktsbas som fångar delar av förlagsvertikalen i värdekedjan;
  • Kontroll av en större del av värdekedjan, vilket skapar möjligheter att fånga en större andel av den totala vinsten;
  • Tillgång till en ökad kund- och intäktsbas;
  • Ökad geografisk räckvidd
  • Förstärkt resursfördelning; och
  • En stärkt talangpool som möjliggör målet om att vara en leverantör av innehåll inom spel och underhållning
 • Den totala initiala köpeskillingen för 100 procent av aktierna i PETROL uppgår till 18,0 miljoner dollar, motsvarande 171,3 miljoner kronor enligt nuvarande valutakurser, på en kontant- och skuldfri basis ("Köpeskillingen"), varav;
  • 10,75 miljoner dollar, motsvarande 102,3 miljoner kronor enligt nuvarande växelkurser, betalas kontant ("Kontantvederlaget") och finansieras genom emissionen av Obligationerna, och
  • 7,25 miljoner dollar, motsvarande 69,0 miljoner kronor enligt nuvarande växelkurser, kommer att betalas i form av nyemitterade aktier i Toadman, i ett antal som kommer beslutas om vid stängning av transaktionen ("Aktievederlaget"). Antalet aktier i Aktievederlaget kommer att baseras på den genomsnittliga stängningskursen på Nasdaq First North för de tio sammanhängande handelsdagar som infaller omedelbart före Samgåendet
 • Köpeskillingen om 18,0 miljoner dollar motsvarar en multipel om 6,8x PETROLs 2018 justerade EBIT
 • Toadman och PETROL kombinerat ("Koncernen") har oreviderade proforma[2] intäkter och justerat EBIT[3] för perioden januari-december 2018 om 230,8 miljoner kronor respektive 31,3 miljoner kronor
 • Utöver Köpeskillingen kommer Toadman att betala en tilläggsköpeskilling till aktieägarna i PETROL om upp till 5,0 miljoner dollar, vilket motsvarar upp till 47,6 miljoner kronor enligt nuvarande valutakurs, baserad på PETROLs EBIT under de tolv följande månaderna efter Samgåendet. Tilläggsköpeskillingen kommer att betalas i lika delar kontanter och nyemitterade Toadman-aktier
 • Stängningsdatumet för Samgåendet förväntas vara 26 juni 2019
 • Aktievederlaget är villkorat av bland annat godkännande vid en extra bolagsstämma av bemyndigade att utfärda aktier i Toadman för vilket ett separat pressmeddelande med tillkännagivandet kommer att offentliggöras idag, 4 juni 2019. Aktieägare som representerar cirka 62,8 procent av kapitalet och rösterna i Toadman har åtagit sig att rösta för resolutionen vid extra bolagsstämma

Vi är glada att slå oss samman med ett av de mest välrenommerade företagen i spelbranschen när det gäller strategier för marknadsföring. Den gemensamma gruppen kommer att stärkas med ökad räckvidd och kommer att kunna betjäna kunderna ännu bättre än tidigare. För Toadman är PETROL i linje med den förvärvsstrategin som tidigare kommunicerats för att bredda våra tjänster relaterade till spel. Jag ser personligen fram emot att bistå vid utvecklingen av PETROL, dess personal och kunder till ytterligare framgång. Det är en stor milstolpe för alla i gruppen och jag skulle vilja ta tillfället i akt att tacka PETROL och alla rådgivare för en väl genomförd process och ser fram emot att starta ett nytt kapitel i Toadmans historia.”, säger Robin Flodin, VD Toadman Interactive AB (publ)

“PETROL tror på den ”globala spelmarknaden” och detta tillskott av kapital kommer att tillåta oss att bredda vår närvaro inom större områden. Underhållningsindustrin drivs nu i stor utsträckning av spelmarknaden och det ständiga innehåll som fans lockas av. PETROL kommer kunna fördjupa sina tjänster inom media, digital, samt content development samt fortsätta att växa vår möjlighet att leverera våra nuvarande, tidigare och framtida klienters spel till marknaden. Vårt arbete med Toadman-gruppen kommer utgöras av att vi bistår i arbetet med att ta deras spel till marknaden genom de kampanjer i världsklass som PETROL har gjort sig kända för.”, säger Alan J. Hunter, VD Petrol Advertising, Inc.

BAKGRUND OCH RATIONAL

Toadman är ett konsult-drivet spelföretag med målsättningen att etablera en internationell marknadsledande studio med kompetens inom actionbaserade rollspel (RPG) för PC, Playstation och Xbox. Toadman har sitt huvudkontor i Stockholm och har ytterligare fyra kontor i Berlin, Oslo, Tver och Visby med totalt 85 anställda. Företaget grundades 2013 av Robin Flodin och Rasmus Davidsson som ett ”work-for-hire” spelkonsultföretag. Med en konsultdriven affärsmodell har Toadman framgångsrikt etablerat en internverksamhet för egen- och samutveckling av speltitlar samt projektfinansierade spel. Toadman har sedan tidigare meddelat att företaget har totalt fem projekt och speltitlar i utveckling, både inom egen- och samutveckling. För Toadmans räkenskapsår från 1 september 2017 till 31 december 2018 redovisade Bolaget en nettoomsättning om 73,1 miljoner kronor och en justerad EBIT[4] om 14,0 miljoner kronor.

Toadman har en affärsmodell med tre komplementära men inte konkurrerande intäktsströmmar: ”Own game titles”, ”Project financed game titles” och ”Work-for-hire”. Diversifieringen med tre intäktsströmmar har gjort det möjligt för Toadman att minska sin totala affärsrisk och uppnå en balanserad struktur med risk och belöning. Toadman har tidigare under 2018 förvärvat och framgångsrikt integrerat Artplant AS, en norsk spelutvecklare med åtta medarbetare i Oslo och ett helägt dotterbolag i Ryssland med ytterligare 28 anställda. Framgent kommer Toadman aktivt identifiera och utvärdera möjligheter att utöka sin position i värdekedjan genom förvärv av spelutvecklare med kompletterande IP-rättigheter och förlagsföretag.

PETROL är ett kreativt marknadsföringsföretag som består av ett team av experter inom ”Creative Development”, ”Campaign” och ”Go-To Market Strategy” samt ”Media planning/Buying” tjänster inom spel, teknik och sport. PETROL har varit banbrytande i att skapa ikoniska visuella / trailers / innehålls- och marknadsstrategier för den globala underhållningsmarknaden, i huvudsak fokuserad på spel. Detta tillvägagångssätt har skapat framgång för PETROLs kunder och partnervarumärken. För räkenskapsåret 2018 genererade PETROL en justerad nettoomsättning[5] på 18,5 miljoner dollar, motsvarande 164,1 miljoner kronor[6] och en justerad EBIT[7] på 2,7 miljoner dollar, motsvarande 23,6 miljoner kronor[8].

PETROL grundades 2003 av Alan J. Hunter och Benjamin A. Granados. Sedan start har PETROL haft kontinuerlig tillväxt och har vunnit över 165 globala utmärkelser. Detta har uppnåtts genom PETROLs service- och kundorienterade affärsmodell med fyra integrerade affärssegment: Creative, Digital, Media och Strategy. PETROL har ett unikt nätverk i marknaden kombinerat med ett brett spektrum av kunder över alla större vertikaler, vilket möjliggör långa partnerskap med branschledande kunder. Ur ett värdekedjeperspektiv fungerar PETROL som reklambyrå och konsult på projekt för spelutvecklare, förlag och distributörer, med kunder som Activision, Bethesda och Bandai Namco.

Den 4 juni 2019 tecknade Toadman, PETROL och aktieägarna i PETROL ett samgåendeavtal som fastställde villkoren för Samgåendet.

Toadman och PETROL är komplementära eftersom de verkar inom två olika vertikaler inom samma branschvärdekedja. Genom förvärvet kommer Koncernen att få en stärkt position som möjliggör skalfördelar och skapar möjligheter att utnyttja PETROLs ”go-to-market” expertis. De två företagen minskar dessutom Koncernens affärsrisk genom att addera en stabil och lönsam intäktsbas till Toadmans tre befintliga intäktsströmmar. Som separata enheter inom samma företag, kommer Toadman och PETROL också att uppnå en ökad kund- och intäktsdiversifiering tillsammans med förstärkt och diversifierad lönsamhet.

Toadman förväntar sig att förvärvet av PETROL omedelbart kommer att resultera i flera potentiella synergier och tillväxtmöjligheter. Koncernen har identifierat flera synergier inom intäktsgenerering, ökad geografisk räckvidd och förstärkt resursfördelning i båda företagen samt kostnadsminskningar. Att uppnå dessa synergier leder till ökad lönsamhet inom Koncernen. Inga inkomstsynergier eller kostnadsreduceringar har beaktats i de preliminära oreviderade proforma siffrorna.

PRELIMINÄRA OREVIDERADE PROFORMA FINANSER

En preliminär oreviderad konsoliderad proforma balansräkning per den 31 december 2018 presenteras nedan för att beskriva den finansiella situationen efter Samgåendet. Den oreviderade proforma balansräkningen avser endast att beskriva den hypotetiska situation för Koncernen som om Samgåendet hade slutförts per den 31 december 2018. Notera att den preliminära, oreviderade proforma balansräkningen inte innehåller justeringar för finansiering av Samgåendet eller Samgåendet effekt på Toadmans balansräkning.

Oreviderad proforma balansräkning (Mkr[9]) 31 December, 2018
Immateriella tillgångar 4,7
Materiella tillgångar 8,4
Finansiella tillgångar 4,4
Förutbetalda intäkter och upplupna intäkter 66,9
Kassa och bank 38,8
TOTALA TILLGÅNGAR 123,3
Aktiekapital 62,7
Avsättningar 7,5
Kortsiktiga skulder 51,5
Långsiktiga skulder 1,7
TOTALA SKULDER OCH EGET KAPITAL 123,3

 

Koncernens preliminära oreviderade proforma intäkter och lönsamhet för räkenskapsåret 2018 visas nedan för att beskriva en hypotetisk situation som om Samgåendet hade slutförts den 1 januari 2018. Inga intäktssynergier eller kostnadsreduceringar har beaktats i de oreviderade proforma intäkterna.

Oreviderade proforma intäkter och lönsamhet (Mkr[10]) Jan-Dec 2018
Nettoomsättning 230,0
Övriga intäkter 0,8
Summa intäkter 230,8
EBITDA 38,8
EBIT 34,8
Justeringar -3,5
Justerad EBITDA 35,3
Justerad EBIT 31,3

 

KÖPESKILLING

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i PETROL uppgår till 18,0 miljoner dollar, motsvarande 171,3 miljoner kronor enligt nuvarande växelkurser[11], på en kontant- och skuldfri basis. Köpeskillingen består av Kontantvederlaget och Aktievederlaget.

Kontantvederlaget om 10,75 miljoner dollar, motsvarande 102,3 miljoner kronor enligt nuvarande växelkurser[12], betalas kontant och finansieras genom emission av Obligationerna. Kontantvederlaget kommer att justeras för ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det uppskattade och slutliga nettorörelsekapitalet, skuldsättningen samt transaktionskostnader.

Antalet aktier i Aktievederlaget kommer att avgöras vid stängning av transaktionen. Värdet på Aktievederlaget kommer att motsvara 7,25 miljoner dollar, motsvarande 69,0 miljoner kronor till nuvarande valutakurser[13], och priset per aktie i Toadman kommer att baseras på den genomsnittliga stängningskursen på Nasdaq First North för de tio sammanhängande handelsdagar som infaller omedelbart före Samgåendet.

Förutom den initiala Köpeskillingen kommer Toadman betala upp till ytterligare 5,0 miljoner dollar till aktieägarna i PETROL, vilket motsvarar upp till 47,6 miljoner kronor enligt nuvarande valutakurser. 50 procent av tilläggsköpeskillingen kommer att betalas till aktieägarna i PETROL genom emission av ytterligare aktier, för vilka värdet fastställs baserat på genomsnittlig stängningskursen per aktie på Nasdaq First North under de omedelbart i följd föregående tio handelsdagar från och med emissionsdagen. Resterande 50 procenten av tilläggsköpeskillingen betalas kontant till aktieägarna i PETROL. Tilläggsköpeskillingen kommer att beräknas som; ett belopp som motsvarar 3,333 dollar för varje 1,0 dollar som PETROLs EBIT, under tilläggsköpeskillingsperioden, överstiger 2,0 miljoner dollar.

I tabellen nedan illustreras Köpeskillingen, enligt nuvarande valutakurser.

Indikativ köpeskillingstabell USD SEK[14]
Aktievederlaget 7,25 MUSD 69,0 Mkr
Kontantvederlaget 10,75 MUSD 102,3 Mkr
Köpeskilling 18,00 MUSD 171,3 Mkr

 

AKTIEVEDERLAGET OCH FÖLJANDE STÄGNING AV EMISSIONEN

Toadmans styrelse kommer att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta kring den föreslagna aktieemissionen som Aktievederlaget medför.

Antalet aktier i Aktievederlaget som ska emitteras till aktieägarna i PETROL kommer att beslutas vid stängning av transaktionen. Priset på Aktievederlaget kommer att baseras på den genomsnittliga stängningskursen per aktie på Nasdaq First North under de tio sammanhängande handelsdagar som infaller omedelbart innan stängningsdagen den 26 juni, 2019.

Aktievederlaget, liksom alla aktier som innehas av Robin Flodin, Rasmus Davidsson och Alexander Albedj kommer att omfattas av lock-up bestämmelser. Alan J. Hunter, Benjamin A. Granados, Robin Flodin, Rasmus Davidsson och Alexander Albedj kommer att bli föremål för en sex månaders lock-up period för 25 procent av sina respektive aktier samt en tvåårig lock-up period för dess resterande 75 procent av aktierna.

FINANSIERING AV KONTANTVEDERLAGET

Kontantvederlaget kommer att finansieras genom en emission av seniora säkerställda obligationer denominerade i svenska kronor. Obligationerna kommer att inneha pant i aktier i Toadmans direkt helägda materiella dotterbolag inklusive PETROL. Obligationerna förväntas bli upptagna till handel på Nasdaq First North. Kontantvederlaget har säkrats genom teckningsåtaganden och investeringsförpliktelser i samband med emissionen av Obligationerna.

VILLKOR FÖR GENOMFÖRANDET AV SAMGÅENDET

Samgåendet är avhängigt att en extra bolagsstämman i Toadman beslutar att bemyndiga Toadmans styrelse att emittera Aktievederlaget. Beslutet kommer att kräva stöd från aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna och de aktier som företräds vid extra bolagsstämman i Toadman. Emissionen av Aktievederlaget är också villkorad av styrelsens beslut att emittera aktier enligt bemyndigandet. Om dessa villkor eller något annat villkor för att Samgåendet inte är uppfyllt inom en viss tidsperiod från undertecknandet av samgåendeavtalet, har både Toadman och PETROL rätt att säga upp samgåendeavtalet.

EXTRA BOLAGSTÄMMAN OCH RÖSTNINGSÅTAGANDE

En extra bolagsstämma i Toadman planeras att hållas i 24 juni 2019 för att godkänna bemyndigandet att utfärda Aktievederlaget som krävs för att Samgåendet ska slutföras. För ytterligare information hänvisas till ett separat pressmeddelande som kommer att publiceras idag 4 juni, 2019 och dokumentationen som kommer att hållas tillgänglig på Toadmans hemsida, www.toadmaninteractive.com.

Aktieägare som representerar cirka 62,8[15] procent av kapitalet och rösterna i Toadman har åtagit sig att vid extra bolagsstämma rösta för bemyndigandet att utfärda Aktievederlaget.

TRANSAKTIONSKOSTNADER

Toadmans totala kostnader för Samgåendet beräknas uppgå till cirka 18 miljoner kronor, vilket kommer att redovisas under andra kvartalet 2019.

DUE DILIGENCE

Innan Samgåendeavtalet ingicks, har Toadman tillsammans med sina rådgivare utfört en begränsad så kallad due diligence av viss verksamhet, finansiell och juridisk information avseende PETROL.

FINANSIELL OCH LEGAL RÅDGIVARE

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare för Toadman i relation till Samgåendet och Sole Bookrunner vid emissionen av Obligationerna. Baker McKenzie (Stockholm och San Francisco / Palo Alto kontor) agerar som juridisk rådgivare för Toadman. Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP är juridisk rådgivare till PETROL och dess aktieägare. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Carnegie Investment Bank AB (publ).

KONFERENSSAMTAL FÖR INVESTERARE, ANALYTIKER OCH MEDIA

Företrädare för både Toadman och PETROL kommer att delta i ett konferenssamtal i 4 juni 2019, kl. 18.00 CET. För att delta, använd de uppgifter som anges nedan.

Nummer: +46 8 50 33 65 91

Deltagande-PIN: 6691828949

TIDSPLAN FÖR SAMGÅENDET

Tidsplanen nedan är preliminär och kan komma att justeras.

4 juni 2019                          Annonsering av det föreslagna Samgåendet

4 juni 2019                          Kallelse till extra årsstämma i Toadman annonseras

24 juni 2019                        Extra årsstämma i Toadman

26 juni 2019                        Stängning av Samgåendet

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@thetoadman.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alexander.albedj@thetoadman.com

Denna information är sådan information som Toadman Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 08.30 CET den 4 juni 2019.

OM TOADMAN

Toadman är en svensk spelutvecklingsstudio med säte i Stockholm, vars affärsidé är att utveckla spel för en växande konsumentmarknad för spelare på global basis. Fokus ligger främst på spel inom områdena actionbaserade rollspel, men kan också vara spel i relaterade områden. Bolagets anställda har sedan starten 2013 varit involverade i utvecklingen av välkända PC- och konsoltitlar, samt mobila, inklusive Dead Island, Killing Floor och Warhammer: Vermintide. Bolagets mål är att skapa ett oberoende spelutvecklingsföretag som utvecklar spel genom egna investeringar, vilket således inte behöver förlita sig på externa investeringar. Bolagets strategi är att fortsätta växa genom att utveckla spel i sina befintliga kontor och att arbeta sig upp i värdekedjan genom att först gå till att utveckla spel genom egna medel och sedan också placera spel på egen hand. För ytterligare information, besök www.toadmaninteractive.com

Nasdaq First North Ticker Symbol: TOAD

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkomission AB, Tel: +46 8 684 211 00

OM PETROL

PETROL är ett kreativt marknadsföringsföretag som består av ett team av experter inom Creative Development, Campaign och Go-To Market Strategy samt Media planning/Buying tjänster inom spel, teknik och sport. PETROL grundades 2003 av Alan J. Hunter och Benjamin A. Granados. PETROL har varit banbrytande för att skapa ikoniska Visuals/Trailers/Content samt marknadsstrategier för den globala underhållningsmarknaden, i huvudsak fokuserad på spelvertikalen. Detta tillvägagångssätt har skapat en otrolig framgång för sina kunder och partner varumärken. För ytterligare information, besök www.petrolad.com

VIKTIG INFORMATION

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller skickas till, USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utges endast för informationsändamål och utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i USA eller i någon annan jurisdiktion. De värdepapper som kan komma att emitteras i samband med de transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet").

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets och koncernens framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, prestationer, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknader där Bolaget och Koncernen verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", ”avse”, ”kan”, "planera", "uppskatta" ”komma”, "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller i varje fall deras negativa form eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många bygger i sin tur på ytterligare antaganden. Även om bolaget anser att antaganden som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, kan Bolaget inte ge några garantier för att de kommer att uppfyllas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer, kan de faktiska resultaten eller utfallet, på grund av många faktorer, skilja sig väsentligt från de antaganden eller uppskattningar som anges i de framåtblickande uttalandena. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentlig från de förväntningar som uttrycks eller underförstås i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och läsare av detta pressmeddelande bör inte rikta otillbörlig tilltro mot de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, yttrandena och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit finns häri baseras enbart per pressmeddelandets datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter som uppstår i samband med innehållet i detta pressmeddelande.

[1] Ägarna av Petrol Advertising, Inc. är Alan J. Hunter och Ivana Sue Hunter, som medförvaltare av Hunter Trust, samt Benjamin A. Granados och Rebecca P. Granados, som medförvaltare av Granados Family Trust.

[2] Alla proforma siffror är oreviderade och presenterade för illustrativt syfte exkluderande eventuella synergier.

[3] Oreviderade proforma omsättning och EBIT justerad för avslutade verksamheter hos PETROL.

[4] Rapporterad EBIT justerad för icke-återkommande kostnader associerade med utköpet av Toadmans agent, Flashman, om 8,2 miljoner kronor.

[5] Oreviderade proforma omsättning och EBIT justerad för avslutade verksamheter hos PETROL.

[6] Siffrorna relaterade till amerikanska dollar har blivit konverterade till svenska kronor baserat på valutakursen USD/SEK 8.866 per 31 December 2018.

[7] Oreviderade proforma omsättning och EBIT justerad för avslutade verksamheter hos PETROL.

[8] Siffrorna relaterade till amerikanska dollar har blivit konverterade till svenska kronor baserat på valutakursen USD/SEK 8.866 per 31 December 2018.

[9] Siffrorna relaterade till amerikanska dollar har blivit konverterade till svenska kronor baserat på valutakursen USD/SEK 8.866 per 31 December 2018.

[10] Siffrorna relaterade till amerikanska dollar har blivit konverterade till svenska baserat på valutakursen USD/SEK 8.866 per 31 December 2018 på 8.866.

[11] Köpeskillingen är baserad på valutakursen USD/SEK 9.517 per 31 maj 2019.

[12] Kontantvederlaget är baserat på valutakursen USD/SEK 9.517 per 31 maj 2019.

[13] Aktievederlaget är baserat på valutakursen USD/SEK 9.517 per 31 maj 2019.

[14] Köpeskillingen är baserad på valutakursen USD/SEK 9.517 per 31 maj 2019.

[15] En röstning åtagande har signerats av Rasmus Davidsson, Robin Flodin, Alexander Albedj, Ola Nilsson samt Ted Löfgren.