EG7 slutför förvärvet av Daybreak Game Company

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 22 december 2020

Enad Global 7 AB (publ) (”EG7” eller ”Bolaget”) har, har idag slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Daybreak Game Company LLC (“Daybreak”), vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande publicerat den 1 december 2020 ("Transaktionen"), för en köpeskilling om 300 miljoner USD, på kontant- och skuldfri basis. Den initiala köpeskillingen, som totalt uppgår till 260 miljoner USD, har idag betalats delvis med 10 079 981 aktier i EG7 motsvarande ett värde om 100 miljoner USD, motsvarande cirka 848 miljoner kronor[1] (”Aktievederlaget”), och delvis genom en kontantbetalning som uppgår till 160 miljoner USD, motsvarande cirka 1 357 miljoner kronor (”Kontantvederlaget”). Efter Transaktionen kommer Daybreaks tidigare huvudägare, Jason Epstein, inneha omkring 10 procent av de utestående aktierna och rösterna i EG7 och övriga tidigare ägarna av Daybreak kommer tillsammans inneha cirka 3 procent av de utestående aktierna och rösterna i EG7.

SLUTFÖRANDE AV FÖRVÄRVET AV DAYBREAK GAME COMPANY

Den initiala köpeskillingen som erlagts för 100 procent av aktierna i Daybreak uppgår till 260 miljoner USD, motsvarande cirka 2 205 miljoner kronor, på en kontant- och skuldfri basis (den "Initiala Köpeskillingen"). Den Initiala Köpeskillingen består av Kontantvederlaget och Aktievederlaget.

Värdet av Aktievederlaget uppgår till 100 miljoner USD, motsvarande cirka 848 miljoner kronor och 10 079 981 aktier i EG7. Priset per EG7-aktie baseras på den volymviktade genomsnittliga aktiekursen för EG7-aktien på Nasdaq First North Growth Market för de tio på varandra sammanhängande handelsdagar före den 1 december 2020, motsvarande 84,14 kronor per aktie. Kontantvederlaget om 160 miljoner USD, motsvarande cirka 1 357 miljoner kronor, har betalats kontant och finansieras genom tillgängliga likvida medel genom den riktade nyemissionen som offentliggjordes den 1 december 2020.

Utöver detta kommer EG7 att betala det uppskjutna vederlaget till säljarna av Daybreak om 40 miljoner USD efter slutförandet av Daybreaks bokslut för 2020. Det uppskjutna vederlaget kommer erläggas kontant.

Den 2 december 2020 beslutade styrelsen att emittera Aktievederlaget, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämman den 17 december 2020. Extra bolagsstämman godkände nyemissionen och styrelsen har idag beslutat att tilldela Aktievederlaget som en del av slutförandet av Transaktionen. Nyemissionen av Aktievederlaget resulterar i en utspädning om cirka 13,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter Transaktionen genom en ökning av antalet utestående aktier med 10 079 981, från 65 550 378 till 76 630 359. Aktiekapitalet kommer att öka med 403 199,40 kronor från 2 662 015,12 kronor till 3 065 214,36 kronor.

EG7:s och Daybreaks finansiella rapportering kommer att konsolideras från och med 22 december 2020.

För ytterligare information om förvärvet av Daybreak, vänligen se tidigare pressmeddelande publicerat den 1 december 2020.

RÅDGIVARE

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare till EG7 i samband med Transaktionen. Baker McKenzie (Stockholm och USA) agerar som legal rådgivare till EG7.

Aream & Co. agerar som exklusiv finansiell rådgivare till Daybreak. LionTree Advisors agerar som finansiell rådgivare till Jason Epstein, styrelseordförande och majoritetsägare i Daybreak och Perkins Coie agerar som legal rådgivare till Daybreak i samband med Transaktionen.

Informationen i detta pressmeddelande skickades, genom nedan kontaktpersons försorg, för publicering vid den tidpunkt som anges av företagetsnyhetsdistributör, Cision, vid publiceringen av detta pressmeddelande.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Robin Flodin, CEO

Telefon: +46 70 477 06 34

robin@enadglobal7.com

OM EG7:

EG7 är en koncern inom, spelindustrin som utvecklar, marknadsför förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 170+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra förlag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Toadman Studios, Big Blue Bubble och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning och har tidigare arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med cirka 270 anställda i 10 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: EG7

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i EG7 i någon jurisdiktion, varken från EG7 eller från någon annan.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets och koncernens framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

 

[1] Alla omvandlingar från USD till SEK i detta pressmeddelande görs med växelkursen USD/SEK 8.4813 som fastställts av Riksbanken.