Kommuniké från extra bolagsstämma i Enad Global 7 AB (publ)

Extra bolagsstämman i Enad Global 7 AB (publ) ("Bolaget") hölls idag den 15 mars 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Val av ny styrelseledamot samt arvodering till den nya ledamoten
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till den nya styrelseledamoten utgår med samma belopp (250 000 kronor) som beslutades på årsstämman 2023, fördelat på antalet månader som kvarstår för tiden från extra bolagsstämman till och med nästa årsstämma.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Ebba Ljungerud till ny styrelseledamot. Det noterades att nuvarande styrelseledamöter Jason Epstein, Gunnar Lind, Marie-Louise Gefwert, Ji Ham, Ben Braun och Ronald Moravek kvarstår. Jason Epstein kvarstår som styrelseordförande.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.enadglobal7.com.